1 ĐỀ THI ĐỌC RC TRỌN VẸN

READING

PART 5

101 danh từ ghép

Dr. Braun will write-------letters only for interns who master every task expected of a junior copy editor.

(A) recommends
(B) recommendation
(C) recommended
(D) recommending

 

Giải: Chỗ trống vẫn có thể điền tính từ C nhưng trong trường hợp này nó không hợp nghĩa nên chỉ chọn được B để hình thành danh từ ghép recommendation letters

Nghĩa: Tiến sỹ Braun chỉ viết thư giới thiệu cho các thực tập sinh đã thành thạo từng nhiệm vụ được giao cho một biên tập viên chỉnh sửa bản sao chưa có nhiều kinh nghiệm.

102 mạo danh giới

The------of a new chief financial officer at Veracore Industries was announced on April 6.

(A) appoint
(B) appoints
(C) appointed
(D) appointment

 

Giải: Khi chỗ trống có dạng “mạo từ” ”giới từ” hoặc “giới từ” ”giới từ” thì bạn sẽ điền một danh từ.

Tạm dịch: Việc bổ nhiệm giám đốc tài chính mới ở Veracore Industries đã được thông báo vào ngày 6 tháng 4

103. phù hợp với/đủ tư cách

After a six-month probationary period, city employees are------to take vacation days.

(A) beneficial
(B) eligible
(C) convenient
(D) relevant

 

Giải: Đây là câu hỏi về từ vựng nên bạn cần dựa vào nghĩa để chọn được phương án phù hợp.

Nghĩa: Sau 6 tháng thử việc, các nhân viên công ty sẽ có đủ điều kiện được nghỉ lễ.

 

104    Hở sau                                                                              

Toucan Database System is designed to perform a detailed financial analysis---

(A) automate
(B) automatic
(C) automated
(D) automatically

 

Giải: Adv3 Khi chỗ trống nằm ở đầu ( ,S + V + O ) hoặc cuối mệnh đề hoàn chỉnh S + V + O . (không thiếu chủ ngữ hay tân ngữ) mà các đáp án liên quan đến từ loại thì ta chọn một trạngtừ.

Nghĩa: Hệ thống dữ liệu Toucan được thiết kế để tự động tiến hành phân tích tài chính chi tiết.

105. Người who động                                                               

 The Neighborhood Involvement Program honors residents-------volunteer their time to help EginCity.

(A) for
(B) who
(C) those
(D) asGiải: Chỗ trống cần điền một đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người “resident” nên chọn who.

...honors residents (who volunteer their time to help Egin City).

Mệnh đề QH trong ngoặc bổ nghĩa cho danh từ phía trước.

Nghĩa: Chương trình Neighborhood Involvement vinh danh những cư dân tình nguyện dành thời gian của họ để giúp đỡ Egin City

106.   Giới từ chỉ nơi chốn                                       

The updated training program is limited to site supervisors------the Casey Medical Care system.

(A) within
(B) until
(C) during
(D) since

 

Giải:  within= in trong hệ thống nào đó

Nghĩa: Chương trình đào tạo mới có giới hạn đối với nhưng giám sát trong phạm vi hệ thống chăm sóc y tế Casey.

 

107. trái tương lai/must/look forward to giữa TNTG, phải….

Mr. Koizumi must complete the cost estimate before he-----for the conference.

(A) will leave
(B) leaves
(C) leaving
(D) left

 

Giải: Dựa vào nghĩa bạn biết sự việc chưa diễn ra nên loại D (quá khứ đơn).
Leaving chỉ là phân từ không đóng vai trò động từ chính trong mệnh đề
“he-----for the conference” này được nên cũng bị loại.

Trong mệnh đề trạng ngữ, nếu muốn diễn tả hành động ở tương lai bạn sẽ không dùng thì tương lai đơn mà dùng hiện tại đơn nên chọn B.

Nghĩa: Ông Koizumi phải hoàn thành bảng ước tính chi phí trước khi ông đến buổi hội thảo

108. Quảng bá du lịch

 To address budget deficits, Lunere County plans to limit spending and----tourism.

(A) promote 

(B) declare

(C) obtain

(D) benefit

 

Giải: quảng bá du lịch

Nghĩa: Để giải quyết thâm hụt ngân sách, Lunere County lên kế hoạch hạn chế chi tiêu và thúc đẩy du lịch.

109. V phụ

The Vickwell Historical Museum will be closed for renovations-------on Monday, September 10.


(A) will begin
(B) has begun
(C) beginner

(D) beginning

 

Giải: Giải lại câu để bạn dễ hiểu hơn

.. .be closed for renovations (which begin) on Monday, September 10.

Rút gọn MĐQH dạng chủ động nên which begin = beginning

Câu đã có động từ chính là “will be closed” rồi nên bạn loại các đáp án A và B.

Nghĩa: Viện bảo tàng lịch sử Vickwell sẽ đóng cửa để nâng cấp/tu sửa bắt đầu vào hôm thứ 2, ngày 10 tháng 9

 

110. Nhấn mạnh so sánh nhất sài very

Finley Plant Nursery implements the-------latest agricultural techniques.

(A) so
(B) more
(C) very 
(D) much

 

Giải: Chúng ta có thể dùng very trước các tính từ ở dạng so sánh nhất có đuôi -est. Còn đối với so sánh nhất mà dùng the most thì chúng ta sẽ dùng By far để nhấn mạnh.

Nhấn mạnh so sánh nhất, ngắn sài very dài sài by far

Nghĩa: Finley Plant Nursery thực hiện nhiều kỹ thuật nông nghiệp hiện đại nhất.

111. ttsh+ danh

Thank you for your------in the Foxdale Apartments community enhancement survey.

(A) participant
(B) participation
(C) participate
(D) participated

 

Giải: Khi chỗ trống có dạng “mạo từ” ”giới từ” hoặc “giới từ” (for) ”giới từ” (in) thì bạn sẽ điền một danh từ.
Chỉ mới có tính từ your nên bạn phải điền một danh từ ở đó nữa.

Nghĩa: Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc khảo sát cải thiện cộng đồng Foxdale Apartments.

112. Động more trạng

This year’s company retreat will focus on techniques that help people think more----.
(A) create
(B) creative
(C) creativity

(D) creatively

 

Giải: Think không phải là một linking verb (become, seem...) nên sau đó bạn không điền tính từ nên loại B.
Sau think cũng không điền động từ nguyên mẫu nên loại A.
Ở đây bạn chỉ cần điền một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ think.

Lưu ý cấu trúc help somebody (to) do (something): giúp ai đó làm việc gì
Somebody = people
Do = think

Nghĩa: Buổi nghỉ dưỡng của công ty năm nay sẽ tập trung vào các kỹ thuật giúp mọi người suy nghĩ sáng tạo hơn

 

113. hở sau

Judging by ticket sales, Fen Jiang’s first attempt at directing a film was-----a success.

(A) clear

(B) clearly

(C) clearer

(D) clearing

 

Giải: Khi chỗ trống đứng giữa động từ “to be” và 1 cụm danh từ thì bạn có thể điền 1 trạng từ để bổ nghĩa cho cụm danh từ đó.
có cụm danh là hở trước sài trạng hoặc động

Nghĩa: Dựa vào doanh số bán vé, nỗ lực lần đầu chỉ đạo/đạo diễn một bộ phim của Fen Jiang rõ ràng là một thành công.

114. câu đầy đủ

------the Nolan Credit Union parking area is now open to the public, a section has been reserved for credit union employees.

(A) While
(B) When
(C) For
(D) But

 

Giải:
- Khi là liên từ thì For và But rất hiếm khi đứng đầu câu nên bạn có thể loại 2 phương án này ngay.
- Còn liên từ when không hợp nghĩa nên bị loại.
- While khi đứng đầu câu còn mang nghĩa là “mặc dù”, còn khi đứng giữa câu nó mang nghĩa là “trong khi”

Nghĩa: Mặc dù khu vực đậu xe Nolan Credit Union hiện mở cửa cho cộng đồng nhưng có một khu được dành riêng cho các nhân viên hội tín dụng

115. hở giữa

Matos Realty has developed two-------methods of identifying undervalued properties.

(A) different
(B) differently
(C) difference
(D) differences

 

Giải: Chỗ trống đang đứng trước một (cụm) danh từ (methods) bạn sẽ điền một tính từ.

Chỗ trống cũng có thể điền một danh từ được nhưng trong trường hợp này danh từ difference không cùng với method tạo ra danh từ ghép có nghĩa nên loại C.

Nghĩa: Matos Realty đã phát triển hai phương pháp khác nhau cho việc xác định các tài sản bị định giá thấp.

 

116. câu giả định

The manufacturer------that the filter be cleaned at least once a month for optimal performance.

(A) remembers
(B) recognizes
(C) recommends
(D) registers

 

Giải: Đây là câu hỏi về từ vựng nên bạn cần dựa vào nghĩa để chọn được phương án phù hợp. Câu này ngoài nghĩa thì bạn có thể dựa vào ngữ pháp để chọn nhanh được C.
- Phía sau bạn thấy “be” ở dạng 
nguyên mẫu thì bạn biết đây là câu giả định nên động từ ở trước mệnh đề that phải là động từ có tính chất yêu cầu, khuyên bảo nên chỉ chọn được C.

The manufacturer recommends that the filter (should) be cleaned at least once a month

Nghĩa: Nhà sản xuất khuyến cáo/khuyên bộ lọc nên được vệ sinh sạch sẽ ít nhất 1 tháng 1 lần để tối ưu hiệu năng

117.  mạo danh giới                                                                 

The director has requested a------ of the costs of short-term and long-term rental agreements.

(A) comparable
(B) comparison
(C) compared
(D) comparative

 

Giải: Khi chỗ trống có dạng “mạo từ” (a) ”giới từ” (of) hoặc “giới từ” ”giới từ” thì bạn sẽ điền một danh từ.

Nghĩa: Giám đốc đã yêu cầu sự so sánh chi phí của các thỏa thuận cho thuê dài hạn và ngắn hạn.

118. giữa httd sài trạng từ

Roxy Koenig is--------seekingnew venue for her summer concert since the Hazelton Music Hall is being renovated.

(A) actively
(B) activity
(C) active
(D) activate

 

Giải: Khi chỗ trống đứng giữa trợ động từ (is) và động từ (seeking) thì bạn sẽ điền một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ sau đó.

Nghĩa: Roxy Koenig đang tích cực tìm thêm nguồn thu mới cho buổi hòa nhạc mùa hè của cô vì Hazelton Music Hall đang được tu sửa

 

119.  giữa 2 danh từ sài whose

A rise in energy prices will mostly affect businesses-------energy consumption is high.

(A) its
(B) which
(C) whose 
(D) more

 

Giải: Chỗ trống cần điền một đại từ quan hệ để liên kết vế
(A rise in energy prices will mostly affect businesses) và (A rise in energy prices will mostly affect businesses) này lại với nhau nên loại
A và D.
Which không phù hợp nên chọn C. Whose ở đây chỉ sở hữu.

Nghĩa: Sự tăng giá năng lượng hầu hết sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng cao

120. thấy assure chia thì tương lai

City officials have------Harmon Avenue businesses that street repairs will be completed within 48hours.

(A) assured 
(B)  arranged
(C) disclosed
(D) committed

 

Giải: Đây là câu hỏi về từ vựng nên bạn cần dựa vào nghĩa để chọn được phương án phù hợp.

Nghĩa: Các nhà chức trách thành phố đã đảm bảo với các doanh nghiệp Harmon Avenue rằng việc sửa chữa đường phố sẽ hoàn tất trong vòng 48 giờ.

 

 

121. muốn làm nhưng không làm được

Our department------the policy meeting last Monday, but we had a scheduling conflict.

(A) can attend
(B) must have attended
(C) should attend
(D) would have attended

Giải: Chúng ta cũng có thể dùng would have + past participle (Ved) để nói về những điều bạn muốn làm nhưng bạn đã không làm.

Chủ ngữ “Our department” lẽ ra là muốn tham dự cuộc họp chính sách đó nhưng họ bị trùng lịch nên họ đã không tham gia được.

Còn must have Ved mang nghĩa là “chắc hẳn là” được dùng để chỉ sự suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật ở quá khứ. Xét ví dụ sau:

My bicycle has disappeared - someone must have stolen.

Chiếc xe đạp của tôi đã biến mất hẳn là đã bị ai đó lấy trộm rồi.
Dựa trên sự việc có thật ở quá khứ là “chiếc xe đạp đã biến mất” =>
để đưa ra suy đoán là bị ai đó lấy trộm.

Nghĩa: Bộ phận của chúng tôi lẽ ra đã tham dự cuộc họp về chính sách hồi thứ 2 vừa qua, nhưng chúng tôi đã bị trùng lịch.

 

122. câu đầy đủ có V

Customers still tend to place short notices in the classified section-- ----there is no longer a mandated word limit.

(A) as if
(B) so that
(C) in case
(D) even though

 

Giải: Đây là câu hỏi về từ vựng nên bạn cần dựa vào nghĩa để chọn được phương án phù hợp.
Nghĩa: Các khách hàng vẫn có xu hướng đặt những thông báo ngắn ở mục rao vặt mặc dù không bị

123. remain + trạng+ tính ( tính thái+ adj)

All shelves in the holiday merchandise section need to remain------stocked.

(A) full

(B) fully

(C) fuller

(D) fullest

 

Giải: Khi chỗ trống nằm giữa linking verb và tính từ thì bạn sẽ điền vào 1 trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ phía sau.

Nghĩa: Tất cả kệ hàng trong khu vực hàng hóa dành cho ngày lễ cần duy trì trạng thái dự dữ đầy đủ (lúc nào cũng có hàng để sẵn.)

124. câu không đầy đủ

Parking on Dahakno Street will be prohibited for the next few days---- --emergency repairs to water lines.

(A) so that
(B) as a result
(C) In order to
(D) because of

Giải: Chỗ trống đang đứng trước cụm danh từ “emergency repairs”. Bạn có thể loại A đầu tiên vì A là liên từ, không đi với cụm danh từ (trừ các trường hợp rút gọn). In order to + động từ chứ không

đi với cụm danh từ nên loại luôn C. as a result (kết quả là) hay đứng đầu câu và có dấu phẩy sau đó, còn as a result OF (do kết quả của) mới có thể đứng ở vị của chỗ trống.

Nghĩa: Việc đỗ xe trên đường Dahakno sẽ bị cấm khoảng vài ngày tới bởi vì/do việc sửa chữa khẩn cấp đường ống dẫn nước.

 

125. cho tới khi thông báo thêm

 Due to low registration, the communications workshop scheduled for July 2 will be postponed-----further notice.

(A) until 
(B) onto
(C) since
(D) all

Giải: Cụm quen thuộc “until further notice cho đến khi có thông báo thêm”.

Nghĩa: Vì sự đăng ký thấp/ít, nên buổi hội thảo về truyền thông được dự kiến vào ngày 2 tháng 7 sẽ được hoãn lại cho đến khi có thông báo thêm.

126. bê đê trước bị động

Thank you for your interest in our------line of compact refrigerators.

(A) update
(B) updated
(C) updates
(D) updating

Giải: Chỗ trống đứng trước một danh từ nên bạn điền một tính từ.

Giữa B và D thì bạn sẽ chọn tính từ dạng bị động (Ved) vì tính chất updated (được cập nhật) này phải do ai đó làm chứ tự nó không tự cập nhật được nên không chọn dạng chủ động updating.

Nghĩa: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dòng sản phẩm đã được cập nhật của tủ lạnh được thiết kế nhỏ gọn của chúng tôi.

127. hở giữa có tính sài trạng

Professor Reginald Layke’s proposal for an additional course in business management was approved in a ------short time.

(A) surprised
(B) surprise
(C) surprisingly
(D) surprising

Giải: Có 2 dạng hay xuất hiện trong TOEIC đó là “adv adj Noun” hay

“adj adj Noun”. Muốn biết điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ đằng sau hay điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ thì cần dựa vào nghĩa.

Nếu chọn D thì sẽ là “a surprising short time trong một thời gian ngắn và gây ngạc nhiên” thì không hợp lý lắm nên phải chọn C. a

surprisingly short time (trong một thời gian ngắn đến kinh ngạc)

Nghĩa: Đề án/đề xuất của Giáosư Reginald Layke cho khóa học bổ sung về quản trị doanh nghiệp đã được phê duyệt trong một thời gian ngắn đến kinh ngạc

128. trước htht sài danh từ

With the completion of its airport, Honokai Island’s tourism------ has improved dramatically.

(A) economical

(B) economic

(C) economize

(D) economy

Giải: Câu đã có động từ rồi nên bạn loại C. Chỗ trống đứng sau danh từ nên bạn không điền tính từ (trừ các trường hợp rút gọn MĐQH).

Nghĩa: Với sự cạnh tranh của hãng hàng không, nền kinh tế du lịch của đảo Honokai

129. thiếu Verb chính

To fill two vacant positions on its benefits committee, Adidion Labs------employees who are ready for a challenge.

(A) seeking
(B) is seeking
(C) are sought
(D) have been sought

Giải: Nhận thấy câu đang thiếu động từ chính cho chủ ngữ “Adidion

Labs” nên bạn loại A đầu tiên. Phía sau có tân ngữ somebody (employees) nên bạn biết được động từ chỗ đó ở dạng chủđộng.

Seek somebody tìm kiếm ai đó

Nghĩa: Để bổ khuyết hai vị trí còn trống trong ủy ban phúc lợi, Adidion Labs đang tìm những nhân viên sẵn sàng đón đầu với thách thức.

130. how+ tính S+ tobe

Please use the attached survey to let us know how------your recent stay at Vũng Tàu was.

(A) knowledgeable
(B) considerable
(C) enjoyable
(D) available

Giải: Đây là câu kiểm tra về từ vựng nên bạn cần hiểu nghĩa từng từ để đưa ra phương án đúng.

Nghĩa: Vui lòng sử dụng bản khảo sát đính kèm để cho chúng tôi biết thời gian lưu lại nghỉ ngơi gần đây của bạn tại Copper Mine Inn thú vị như thế nào

PART 6

Questions 131-134 refer to the following e-mail

From: Customer Care
<custcare@arttodaymag.ca>
To: Karina Bhat <kbhat871@5mail.ca>
Date: November 5 Subject: Welcome to Art
Today Attachment: Form
Dear Ms. Bhat:
Thank you for subscribing to Art Today l . ---131--- you will be among the first to know about exciting art exhibits, concerts, auctions, and festivals throughout Western Canada. Your first issue will arrive within the next few days, and then each issue will be sent at the beginning of the month.---132---.
Your subscription also allows you unlimited--- 133----to articles, videos, and other multimedia on our Web site. All you need to do is log in using your subscriber number and password, which you will find ----134--- the enclosed
enrollment form.
Sincerely,
Ken Suzuki
Customer Representative

131. (A) Now
(B) Afterward
(C) Then
(D) Meanwhile

132. (A) To place a subscription, call our service desk during business hours.
(B) If you do not receive your copy in a week, please contact us immediately.
(C) Artists are invited to submit descriptions of their work.
(D) The first concert is scheduled to take place in
Vancouver in earlyOctober.

133.
(A) accessing

(B) accesses
(C) accessed
(D) access

134.
(A) for

(B) about
(C) on
(D) at

 

131A.  Nghĩa: Cảm ơn bạn đã đăng ký Art Today l. Giờ đây bạn sẽ là nằm trong số những người đầu tiên biết về các cuộc triển lãm nghệ thuật, các buổi hòa nhạc, đấu giá và lễ hội thú vị trên khắp miền Tây Canada.

 

132B. Giải thích: Dựa vào ngữ cảnh, bạn sẽ nhận thấy

(A) Để đăng kí đặt báo, hãy gọi cho quầy dịch vụ của chúng tôi trong giờ làm việc.

(B) Nếu bạn không nhận được báo của mình trong vòng một tuần, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

(C) Nghệ sĩ được mời nộp lên bản mô tả về tác phẩm của họ.

(D) Buổi hòa nhạc đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra tại Vancouver vào đầu tháng 10.

Nghĩa: Số báo đầu tiên của bạn sẽ đến trong vòng vài ngày tới và sau đó, mỗi số báo sẽ được gửi vào đầu tháng. Nếu bạn không nhận được báo của mình trong vòng một tuần, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức

 

133D. Giải thích: Cấu trúc allow somebody
something có nghĩa là để cho ai đó có thứ gì.
Something ở đây chính là cụm “unlimited access s truy cp không gii hn
Ngoài ra bạn cũng lưu ý cấu trúc: allow somebody to do something cho phép ai đó làm điu gì
Nghĩa: Việc đăng ký của bạn cũng cho phép bạn truy cập không giới hạn vào các bài viết, video và đa phương tiện khác trên trang web của chúng tôi.

 

134 C. Giải thích: Cần điền một giới từ phù hợp.
Các thông tin này nằm trên mẫu đơn kia thì bạn dùng giới từ ON - ở trên.
Nghĩa: Tất cả những gì bạn cần làm là đăng nhập bằng số thuê bao và mật khẩu mà bạn sẽ tìm thấy trên mẫu đăng ký đính kèm

 

135-138

Do You Wear Eyeglasses? Contact Culler

In June, Culler Solutions will be conducting a consumer study on behalf of Optometrica 21. To this end, we are ---135--- eyeglass wearers between  the ages of 21 and 65. Participants must have a prescription that is less than two years old---136---the start of the study. ---137----.

Interested individuals are requested to fill out a short survey at cullersolutions.com/eyeglass/study. Qualified applicants will be contacted by a member of our staff. Upon completion of the study, each participant ---138--- a gift card valued at $100.

 

135.
(A) seeking

(B) insuring
(C) promoting
(D) showing

 

136.
(A) except for

(B) as
(C) because of
(D) at
 

137. (A) We reserve the right to order discounted eyeglass frames
(B) We will need to request a copy of the document for confirmation.
(C) We will enclose a copy of the document in the packet
(D) We ask that you submit payment for the prescription promptly.

 

138. (A) will receive
(B) had received
(C) to receive
(D) to be received

 

GIẢI:

135A. Giải thích: Đây là câu hỏi về từ vựng nên bạn cần dựa vào nghĩa để chọn được phương án phù hợp. Loại các phương án vì đều không hợp nghĩa

Tạm dịch: Vào tháng Sáu, Culler Solutions sẽ tiến hành một cuộc nghiên cứu người tiêu dung thay mặt cho Optometrica 21. Để đạt được điều này/vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm những người đeo kính trong độ tuổi từ 21 đến 65.

 

136D. Giải thích: at the start of something vào thời điểm bắt đầu thứ gì đó
Nghĩa: Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu, người tham gia phải có đơn kính thuốc đã được kê tối đa là 2 năm trước đó Giống như giấy khám sức khoẻ phải trong vòng 6 tháng

 

137B. Dựa vào ngữ cảnh bạn chọn được phương án B.
(A) Chúng tôi bảo lưu quyền đặt hàng các gọng kính được giảm giá.
(B) Chúng tôi sẽ yêu cầu một bản sao của tài liệu để xác nhận.
(C) Chúng tôi sẽ gửi kèm một bản sao của tài liệu trong tập hồ sơ.
(D) Chúng tôi yêu cầu bạn hãy nhanh chóng gửi biên nhận toa thuốc.

 

138A.Giải thích: Sự việc “nhận thẻ quà tặng’ chưa diễn ra nên bạn chọn thì tương lai đơn.
Nghĩa: Các cá nhân quan tâm được yêu cầu phải điền vào một bản khảo sát ngắn tại cullersolutions.com/eyeglass_study. Các ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được nhân viên của chúng tôi liên hệ. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, mỗi người tham gia sẽ nhận được một thẻ quà tặng trị giá $100.

 

Questions 139-142

refer to the following e-mail.

To: jaredkho@pharmacon.com.au From:

angelazucker@umedvic.edu.au Date: 22 June

Subject: Thanks!

Dear Dr. Kho,

Thanks for –-139--- our laboratory yesterday. As always, your expertise---140---. Our technicians especially benefited from your demonstration of the updated imaging systems, as well as from the general discussion of principles behind the technological advances in the lab setting.

Over the next few months, I will be hiring several more technicians. Would---141---be available to lead another session in October? ---142-----

Please let me know so we can discussthe details.

Sincerely,

Angela Zucker

139.

(A) calling
(B) opening
(C) visiting
(D) staffing

140.

(A) appreciates
(B) will be appreciated
(C) is appreciating
(D) was appreciated

 

141.

(A) theirs
(B) yours
(C) you
(D) they

 

142.

(A) Many of the candidates seem very promising.
(B) If so, it would be a great help to the new employees.
(C) With your input, the process will bequick
(D) These technicians adhere to strict regulations.

 

 

139C.Giải thích: Đây là câu hỏi về từ vựng nên bạn cần dựa vào nghĩa để chọn được phương án phù hợp. Loại các phương án calling (gọi điện), opening (mở ra, khai trương) và staffing (tuyển dụng nhân sự) vì đều không hợp nghĩa.
Nghĩa: Cảm ơn ông đã đến thăm phòng thí nghiệm của chúng tôi hôm qua.

 

140D.Giải thích: Câu mang nghĩa bị động nên bạn loại A và C. Sự việc đã diễn ra rồi nên bạn loại B.
Nghĩa: Như mọi khi, chuyên môn của ông được đánh giá rất cao. Các kỹ thuật viên của chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là bài thuyết trình về các hệ thống hình ảnh cập nhật, cũng như cuộc thảo luận chung về các nguyên lý đằng sau những tiến bộ công nghệ trong môi trường phòng thí nghiệm

 

141C. Giải thích: Trong câu hỏi đang thiếu một chủ ngữ chỉ người nên bạn loại A, B. Dựa vào ngữ cảnh bạn chọn được C.
Nghĩa: Trong vài tháng tới, tôi sẽ thuê thêm một số kỹ thuật viên. Ông có sẵn sàng để thực hiện một buổi thảo luận khác trong tháng 10 không?

 

142B.
(A) Nhiều ứng cử viên có vẻ rất triển vọng.
(B) Nếu được, nó sẽ là một sự hỗ trợ tuyệt vời cho các nhân viên mới.
(C) Với kiến thức của ông, quá trình sẽ diễn ra nhanh chóng.
(D) Các kỹ thuật viên tuân thủ các quy định nghiêm ngặt.
Nghĩa: Nếu có, nó sẽ là một sự hỗ trợ tuyệt vời cho các nhân viên mới. Vui lòng cho tôi biết để chúng tôi có thể thảo luận chi tiết

 

 

Education Fair

(9 July)—The annual International Higher

Education Fair came to Jakarta for the third consecutive year on Saturday, 7 July.---143---. As usual, American and Australian universities were  ---144----represented.---145----,observers noted that participation from European and Asian universities has been increasing year by year.

Also noticeable was the fact that many more graduate students attended the ---146-- this year than in the past

 

143.

(A) A teachers’ conference was also held at the same hotel.
(B) The fair featured hundreds of institutions from all over the world.
(C) Local student organizations arranged the evening entertainment.
(D) Registration fees were waived for those who volunteered to work at the fair.

 

144.
(A) heavy

(B) heavily
(C) heavier
(D) heaviness

 

145.
(A) Moreover

(B) Rather
(C) Instead
(D) Thus

 

146.
(A) class
(B) demonstration
(C) event
(D) ceremony

 

143B. Dựa vào ngữ cảnh bạn chọn được phương án B

(A) Một cuộc hội thảo của các giáo viên cũng đã được tổ chức tại khách sạn tương tự/cùng một khách sạn.
(B) Hội chợ quy tụ hàng trăm tổ chức giáo dục từ khắp nơi trên thế giới.
(C) Các tổ chức sinh viên địa phương đã sắp xếp chương trình giải trí buổi tối
(D) Miễn phí đăng ký cho những người tình nguyện làm việc tại hội chợ

Tạm dịch: (9 tháng 7) - Hội chợ Giáo dục International Higher hàng năm đã diễn ra ở Jakarta năm thứ 3 liên tiếp vào thứ bảy, ngày 7 tháng 7. Hội chợ có sự hiện diện của hàng trăm tổ chức từ khắp nơi trên thế giới.

 

144B. Giải thích: Khi chỗ trống nằm giữa động từ to be (am, is, are, was, were) và tính từ/Ved/Ving thì bạn sẽ điền vào 1 trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ/Ved/Ving phía sau. Trạng từ heavily có nghĩa là chủ yếu, nhiều, nặng nề….
Nghĩa: Như thường lệ, các trường đại học Mỹ và Úc có rất đông đại diện

 

145A. Giải thích:
Nghĩa: Hơn nữa, những nhà quan sát thấy rằng sự tham gia của các trường đại học châu Âu và châu Á đã tăng lên từng năm.

 

146C. Giải thích: Đây là câu hỏi về từ vựng nên bạn cần dựa vào nghĩa để chọn được phương án phù hợp. Loại các phương án class (lớp học), demonstration (sự chứng minh), event (sự kiện) vì đều không hợp nghĩa.
Nghĩa: Có một thực tế đáng chú ý là nhiều sinh viên đã tốt nghiệp tham dự sự kiện năm nay hơn trước đây

 

PART 7

147 148

We are pleased to announce that Teresa Park has joined the Severin Law Firm as an associate attorney. Ms. Park graduated with high honors from Naridell University Law School, where she specialized in copyright and trademark law, While attending school, she worked as a cleark in the legal aid office at the university. This past summer, she completed an internship at Delmar and Associates, a legal firm whose client base includes writers, musicians, and other professionals in the publishing industry. Ms. Park has an exceptional record of service and will be a valuable asset to our team. Please join us this thursday at 3:00 p.m in the main conference room to welcome her to our office.

Câu 147 -148 liên quan đến đoạn thông báo sau

Chúng tôi rất vui được thông báo rằng Teresa Park đã gia nhập công ty luật Severin với vai trò là một luật sư chính thức. Cô Park đã tốt nghiệp bằng danh dự tại đại học luật Naridell, với chuyên ngành quyền tác giả (quyền sở hữu trí tuệ) và thương hiệu. Khi còn ngồi trên

ghế nhà trường, cô ấy đã làm việc như là một nhân viên bán thời gian tại văn phòng trợ giúp pháp lý của trường đại học. Mùa hè vừa rồi, cô ấy đã hoàn thành thực tập tại Delmar và Associates, một công ty luật với khách hàng là nhà văn, nhạc sĩ và những ngành nghề khác trong ngành xuất bản. Cô Park là một nhân viên xuất xắc và sẽ là một phần quan trọng trong team của chúng ta. Thế nên hãy tham gia cùng chúng tôi vào thứ năm này lúc 3 giờ chiều tại phòng họp chính để chào mừng cô ấy đến với văn phòng.

147. Where is the notice most likely posted?

A. In a law office
B. In a talent agency
C. In a recording studio
D. In a publishing company
 

148. What are employees invited to do on Thursday?

A. Watch a musical performance
B. Join a community service group
C. Attend a professional conference
D. Meet a new staff member

147. Thông báo có khả năng được đăng ở đâu?

A. Trong văn phòng luật
B. Trong một cơ quan quản lý tài năng
C. Trong phòng thu
D. Trong một công ty xuất bản


148. Nhân viên được mời làm gì vào thứ Năm?

A. Xem một buổi biểu diễn âm nhạc
B. Tham gia một nhóm dịch vụ cộng đồng
C. Tham dự một hội nghị chuyên nghiệp
D. Gặp gỡ một nhân viên mới

 

149 150

Attention West Arrangon Residents:

The West Arrangon Business Directory gas grown so large that it takes up a sizeable portion of the neighborhood newsletter. As a result, we will no longer be printing the directory on paper and will offer it online instead.

 
The directory is not posted yet, but it will be found at 
www.westarragon.com in the next few weeks. When it becomes available, I suggest that you review your listing to make sure it is accurate. If you find that your listing is out of date or has a link that does not work, please let me know so that I can make the necessary changes.

Thanks,
Judy Lanster
West Arragon Neighborhood Council
555-0013

Câu 149 -150 liên quan đến đoạn thông báo sau

Chú ý dành cho cư dân Tây Arrangon:

Các địa chỉ doanh nghiệp của khu West Arrangon phát triển quá lớn, nó chiếm một phần khá lớn của bản tin khu phố. Do đó, chúng tôi sẽ không còn in thư mục trên giấy nữa và thay vào đó sẽ cung cấp nó trực tuyến.

           Những địa chỉ chưa được đăng, nhưng nó sẽ được tìm thấy tại www.westarragon.com trong vài tuần tới. Khi tính năng này khả dụng, tôi khuyên bạn nên xem lại địa chỉ của mình để đảm bảo địa chỉ đó chính xác. Nếu bạn thấy rằng địa chỉ của mình đã lỗi thời hoặc có liên kết không hoạt động, vui lòng cho tôi biết để tôi có thể thực hiện các thay đổi cần thiết.

Cảm ơn,
Judy Lanster
West Arragon Neighborhood Council
555-0013

149. What change will be made to the business directory?

A. It will have shortened listings.
B. It will be available only online.
C. It will be distributed on a different date
D. It will cover more than one neighborhood
 

150. According to the notice, why might readers contact Ms. Lanster?
A. To request a correction
B. To obtain an access code
C. To subscribe to a newsletter
D. To suggest changes in deadlines

149. Thay đổi nào sẽ được thực hiện đối với địa chỉ doanh nghiệp?

A. Nó sẽ có danh sách rút gọn.
B. Nó sẽ chỉ có sẵn trực tuyến.
C. Nó sẽ được phân phối vào một ngày khác
D. Nó sẽ bao gồm nhiều hơn một khu phố.


150. Theo thông báo, người đọc liên lạc với bà Lanster để làm gì?
A. Để yêu cầu sửa lại.
B. Để lấy mã truy cập
C. Để đăng ký nhận bản tin
D. Để đề xuất thay đổi trong thời hạn

\

151 153

Workshop: Team Building

17 April

9:15 A.M. to 4:30 P.M.

£40 per person

9:15 AM.: First Steps

Focus on important issues that small businesses face. Identify your company's long- and short-term objectives as well as any areas in need of improvement.

10:45 A.M.:Fostering Fellowship

Learn how to help create an atmosphere of cooperation rather than competition among your employees at all levels.

12:15 P.M.: Lunch Break

Participants may choose between two complimentary entrees: grilled chicken sandwich with salad greens or pasta with vegetables.

1:30 P.M.: Team Activities

Experiment with team-building exercises for both small and large groups. Work with your fellow participants to get ideas that you can use with your own employees.

3:00 P.M.: Evaluation Techniques

Learn about methods to determine whether team-building activities are having the intended effect. Get tips on how to use common office software to track progress at your company.

151 - 153

Hội thảo: Team Building

17 tháng 4

9:15 SA đến 4:30 chiều

£ 40 mỗi người

9:15 Sáng: Các bước đầu tiên

Tập trung vào các vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt. Xác định mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của công ty bạn cũng như bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện.

10:45 Sáng .: Học bổng bồi dưỡng

Tìm hiểu cách giúp tạo ra một bầu không khí hợp tác hơn là cạnh tranh giữa các nhân viên của bạn ở mọi cấp độ.

12:15pm: Ăn trưa

Những người tham gia có thể lựa chọn giữa hai món ăn miễn phí: bánh sandwich gà nướng với rau xà lách hoặc mì ống với rau.

1:30 Chiều: Hoạt động nhóm

Thử nghiệm với các bài tập xây dựng nhóm cho cả nhóm nhỏ và lớn. Làm việc với những người tham gia cùng bạn để có được những ý tưởng mà bạn có thể sử dụng với nhân viên của mình.

3:00 Chiều: Kỹ thuật đánh giá

Tìm hiểu về các phương pháp để xác định xem các hoạt động nhóm có hiệu quả như dự định hay không. Học các mẹo về cách sử dụng phần mềm văn phòng phổ biến để theo dõi hoạt động tại công ty của bạn

 

151. For whom is the workshop most likely intended?

A. Business journalists
B. Human resource experts
C. Owners of small businesses
D. New employees at small companies

151. Đối tượng của hội thảo là ai?

A. Các nhà báo kinh doanh
B. Quản lý nhân sự
C. Chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ
D. Nhân viên mới tại các công ty nhỏ

152. What sesion involves identifying goals?

A. First Steps
B. Fostering Fellowship
C. Team Activities
D. Evaluation Techniques

152. Phần nào liên quan đến việc xác định mục tiêu?

A. Bước đầu tiên
B. Xây dựng đoàn kết
C. Hoạt động nhóm
D. Kỹ thuật đánh giá

153. What is NOT indicated about the workshop?

A. It requires a fee to attend
B. It includes a meal
C. It is a one-day event
D. It will focus on new software

153. Điều gì KHÔNG được nhắc đến về hội thảo?

A. Nó đòi hỏi một khoản phí để tham dự
B. Nó bao gồm một bữa ăn
C. Đây là sự kiện diễn ra trong một ngày
D. Nó sẽ tập trung vào phần mềm mới

 

Questions 154-157 refer to the following article.

Local News

Monday, March 31

           The Cloud Theater on Gordon Street will close at the end of this month, but this important piece of real estate won’t be closed for long. The building has been sold to the Lakehurst Cinema Society (LCS). According to LCS Executuve Director Kartik Malla, the group is planning to make some updates to the building before it reopens. He explained that the seats, screens, and sound systems will be replaced in all of the theaters.---[1]---

           “However,” Mr. Malla added, “we’ll be keeping one of the Clond Theater’s old projectors so we can continue to show classic films in their original format.”

           Up to now, the Cloud Theater has played mainly art house, independent, and foreign films.---[2]--- The former owner, Mr. Eugene Sattler, who has now retired, always sought to make the Cloud Theater a haven for artistic films. He was successful for many years, but ticket sales have declined in recent years and he decided it was time to sell. ---[3]---

           “This was a hard decision to make,” said Mr. Sattler. “I will miss working at the theater. I am happy the LCS is going to bring new life to the old theater.”

           Under its new ownership, the theater will continue to show those artistic types of movies on special occasions. It will also show more mainstream movies that will appeal to families and children.

           The society plans to reopen the theater to the public on July 1. In addition, it will continue to serve as host for the classic film festival that begins the first weekend in August and continues for ten days. Everything about the festival will remain the same except for one thing. Formerly called the Gordon Street Film Festival, it will now be known as the Lakehurst Cinema Society Film Festival. ------[4]---

Câu hỏi 154-157 liên quan đến bài báo sau.

Tin địa phương

Thứ Hai, ngày 31 tháng 3

           Nhà hát Cloud trên Phố Gordon sẽ đóng cửa vào cuối tháng này, nhưng kiến trúc nổi tiếng này sẽ không bị đóng cửa lâu. Tòa nhà này đã được bán cho Hiệp hội Điện ảnh Lakehurst (LCS). Theo giám đốc điều hành của LCS Kartik Malla, tập đoàn đang lên kế hoạch thực hiện một số sửa đổi cho tòa nhà trước khi nó mở cửa trở lại. Ông ấy giải thích rằng ghế ngồi, màn hình và hệ thống âm thanh sẽ được thay thế trong tất cả các rạp. --- [1] --

           “Tuy nhiên,” ông Malla nói thêm, “chúng tôi sẽ giữ một trong những máy chiếu cũ của Nhà hát Clond để chúng tôi có thể tiếp tục chiếu các bộ phim cổ điển theo định dạng ban đầu”.

           Cho đến bây giờ, Nhà hát Cloud đã đóng vai trò chủ yếu như là ngôi nhà của nghệ thuật, phim nước ngoài và phim độc lập.--- [2] --- Chủ nhân cũ, ông Eugene Sattler, người giờ đã nghỉ hưu, luôn tìm cách biến Nhà hát Cloud thành thiên đường cho các bộ phim nghệ thuật. Ông đã thành công trong nhiều năm, nhưng doanh số bán vé đã giảm trong những năm gần đây và ông quyết định đã đến lúc phải bán nhà hát đi. --- [3] ---

           "Đây là một quyết định khó khăn," ông Sattler nói. “Tôi sẽ nhớ các kĩ niệm làm việc tại nhà hát. Tôi rất vui vì LCS sẽ mang lại một cuộc sống mới cho nhà hát cũ. ”

           Dưới quyền sở hữu mới của mình, nhà hát sẽ tiếp tục công chiếu những loại phim nghệ thuật này vào những dịp đặc biệt. Nó cũng sẽ chiếu nhiều phim chính thống hơn chắc chắn sẽ thu hút nhiều gia đình và trẻ em.

           Kế hoạch mở cửa trở lại nhà hát cho công chúng vào ngày 1 tháng 7.Ngoài ra, nó sẽ vẫn là chủ nhà cho liên hoan phim cổ điển bắt đầu vào cuối tuần đầu tiên vào tháng 8 và diễn ra trong mười ngày. Tất cả mọi thứ về lễ hội sẽ vẫn như cũ ngoại trừ một điều. Trước đây được gọi là Liên hoan phim Gordon Street, bây giờ nó sẽ được gọi là Liên hoan phim điện ảnh xã hội Lakehurst. ------[4]-----------

 

154. What is suggested about the Cloud Theater?

A. It will show mainly classic films.

B. It will soon have new equipment installed

C. Its ticket prices will increase

D. Its customers are not happy about changes that are planned

154. Điều gì được đề cập về rạp hát Cloud?

A. Nó chiếu nhiều phim cổ điển.

B. Nó sẽ sớm được trang bị trang thiết bị mới.

C. Giá vé sẽ tăng

D. Khách hàng của họ không hài lòng về những thay đổi đã được lên kế hoạch

155. According to the article, what was difficult for Mr.Sattler?

A. Securing suitable equipment

B. Selecting a location for retirement

C. Deciding to sell the theater

D. Finding buyers for the theater

155. Theo bài báo, điều gì đã gây khó khăn cho Mr.Sattler?

A. Bảo đảm thiết bị phù hợp

B. Chọn một địa điểm để nghỉ hưu

C. Quyết định bán nhà hát

D. Tìm người mua cho nhà hát

156. What was renamed?

A. A movie theater

B. An executive position

C.A film festival

D. A Lakehurst street

156. Cái gì đã được đổi tên?

A. Rạp chiếu phim

B. Vị trí điều hành

C. Liên hoan phim

D. Đường Lakehurst

157. In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong?

The concession stand has also been eliminated.”

A. [1]

B. [2]

C. [3]

D. [4]

157. Trong đó các vị trí được đánh dấu [1], [2], [3], và [4] thì câu nào sau đây thuộc về đâu thì hợp lý nhất?“

"quầy vé CŨNG đã được loại bỏ."

A. [1]

B. [2]

C. [3]

D. [4]

 

Questions 158-159 refer to the following brochure page.

VENTURE SOLUTIONS

As our corporate client, you

Gain access to cutting-edge technology

Pay only for what you use, thus reducing hardware and software expenses

Enjoy our streamlined, up-front, and ongoing billing

We provide

Customized software production and regular maintenance of

on-site hardware ( requires one- year contract)

Management and regular upgrades of applications and databases

Storage, backup, and data recovery

An around-the-clock service center for fast resolution of Issues

Access to our exclusive Venture Remote Monitoring (VRM) system.

Câu hỏi 158-159 liên quán đến trang quảng cáo sau.

GII PHÁP LIÊN DOANH

Là khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi, bạn:

Tiếp cận với công nghệ tiên tiến

Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng, do đó giảm chi phí phần cứng và phần mềm

Tận hưởng các thanh toán được sắp xếp hợp lý, cập nhật và liên tục.

Chúng tôi cung cấp

Các sản phẩm phần mềm tùy chỉnh và bảo trì thường xuyên phần cứng tại chỗ (yêu cầu hợp đồng một năm)

Quản lý và nâng cấp thường xuyên các ứng dụng và cơ sở dữ liệu

Lưu trữ, sao lưu và khôi phục dữ liệu

Trung tâm dịch vụ 24/24 để giải quyết nhanh các sự cố

Truy cập vào hệ thống Giám sát Từ xa (VRM) độc quyền của chúng tôi.

 

 

158. What is one of the services offered by Venture Solutions?

A. Legal advice

B. Office accounting

C. Building maintenance

D. Software development

158. Một trong những dịch vụ được cung cấp bởi Venture Solutions là gì?

A. Tư vấn pháp lý

B. Kế toán văn phòng

C. Bảo trì tòa nhà

D. Phát triển phần mềm

159. What is mentioned about ongoing care of computer

equipment?

A. It must be purchased for a minimum of one year.

B. It is recommended for older computer systems.

C. It is performed by external consultants.

D. It is not available to new customers.

159. Những gì được đề cập về việc chăm sóc liên tục các thiết bị máy tính?

A. Nó phải được mua tối thiểu là một năm.

B. Đó là khuyến cáo cho các hệ thống máy tính cũ.

C. Nó được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn bên ngoài.

D. Nó không có sẵn cho khách hàng mới.

Questions 160 162 refer to the following job advertisement

http://www.youronlinejobfinder.com

Your Online Job Finder

Work for the best!

Other companies ask their salespeople to make countless calls to potential customers who are not expecting to be contacted. At AJQ Insurance, customers call us for their insurance needs! Our insurance sales associates take only inbound sales calls from interested potential policyholders. These positions are free from the pressure of selling on commission.

           Complete our sales training while being paid a generous hourly rate. Take the exam to become a licensed insurance professional. If you succeed, you may be offered a salaried position.

           We will consider education and experience in the salary offer. Some university work is useful, but motivated high school graduates will also be considered. Because we work with our customers twenty-four hours a day, seven days a week, we offer many shifts to choose from with an additional 10% in pay for late-night and early-morning shifts.

           Please click "Apply Now" below to take advantage of this opportunity with youronlinejobfinder.com. You will need an active e-mail address and phone number to complete the process. Suitable candidates will be contacted by phone or e-mail. Call 409-555-0123 if you have any questions about the application process. We recommend that you become familiar with the company before applying by visiting our

Web site at AJQinsurance.com

Apply now

Câu hỏi 160 - 162 đề cập đến quảng cáo việc làm sau

http://www.youronlinejobfinder.com

TÌM VIỆC ONLINE

Làm việc cho công ty tốt nhất!

           Các công ty khác yêu cầu nhân viên bán hàng của họ thực hiện vô số cuộc gọi tới những khách hàng tiềm năng những người không mong muốn được liên lạc. Tại Bảo hiểm AJQ, khách hàng gọi cho chúng tôi về các nhu cầu bảo hiểm của họ! Nhân viên bán hàng bảo hiểm của chúng tôi chỉ nhận các cuộc gọi bán hàng trong nước từ các chủ hợp đồng tiềm năng quan tâm. Các vị trí này không bị áp lực bán hang trên hoa hồng.

           Hoàn thành đào tạo bán hàng của chúng tôi trong khi được trả công theo giờ một cách hào phóng. Thực hiện bài kiểm tra để trở thành chuyên gia bảo hiểm được cấp phép. Nếu bạn thành công, bạn có thể được cung cấp một vị trí được trả lương cứng.

           Chúng tôi sẽ xem xét giáo dục và kinh nghiệm trong việc cung cấp lương. Một bằng đại học thì tốt, nhưng tốt nghiệp cấp 3 cũng sẽ được xem xét. Bởi vì chúng tôi làm việc với khách hàng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, chúng tôi cung cấp nhiều ca để bạn lựa chọn  với khoản trợ cấp thêm 10% cho các ca làm việc vào buổi tối và buổi sáng sớm.

           Vui lòng click "Nộp ngay" bên dưới để tận dụng cơ hội này với youronlinejobfinder.com. Bạn sẽ cần một địa chỉ e-mail và số điện thoại hoạt động để hoàn tất quá trình. Các ứng cử viên phù hợp sẽ được liên lạc qua điện thoại hoặc e-mail. Gọi 409-555-0123 nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình đăng ký. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về công ty trước khi đăng ký bằng cách truy cập trang web của chúng tôi tại AJQ.com

 NỘP ĐƠN NGAY

160. What duty is mentioned as part of the job?

A. Meeting sales commission targets

B. Receiving calls from potential customers

C. Working only during unconventional hours

D. Calling people who are unfamiliar with the company

 

161. According to the advertisement, what is required for a salaried position?

A. Sales experience

B. A university degree

C. Employer references

D. An insurance license

 

162. According to the advertisement, why should applicants visit the AJQ Web site?

A. To learn about AJQ Insurance

B.To apply for the insurance sales job

C.To ask questions about the process

D. To find out about their application status

160. Nhiệm vụ nào được đề cập là một phần công việc?

A. Hoàn thành các mục tiêu bán hàng

B. Nhận cuộc gọi từ khách hàng tiềm năng

C. Chỉ làm việc trong những giờ không thuận tiện

D. Gọi những người không quen thuộc với công ty

 

161. Theo mẫu quảng cáo, những gì là cần thiết cho một vị trí được trả lương cứng?

A. kinh nghiệm bán hàng

B. Bằng đại học

C. Xem xét của nhà tuyển dụng

D. Giấy phép bảo hiểm

 

162. Theo quảng cáo, tại sao các ứng viên nên truy cập trang web AJQ?

A. Để tìm hiểu về Bảo hiểm AJQ

B. Để áp dụng cho công việc bán bảo hiểm

C. Để đặt câu hỏi về quy trình

D. Để tìm hiểu về trạng thái đơn đăng ký của họ

 

Questions 163-166 refer to the following article.

A Long-Lasting Love for Books

           February 29 -- Both in and around Pine Hill. Alfred Carlson, who has been teaching Russian literature at Pine Hill State University for twenty years, is probably best known as the owner of The Treasure Box, the town's oldest bookstore. The store has two unique features: it specializes in rare books and is open for business on Saturdays only. Evidently, walk-in sales make up only a small percentage of Mr. Carlson's business; the bulk of the store's revenue is generated by orders placed over the telephone or online by universities, museums, and private collectors.

           On Sunday, The Treasure Box will be celebrating its sixtieth

anniversary. "When my mother. Willisa, opened the bookstore all those years ago on Green Edge Road, two blocks from here, she probably had no idea it would still be serving the public six decades later: Mr. Carlson said. The store still displays the original sign over the doorway. The interior retains the living-room atmosphere it always had, with its mismatched tables and chairs. One section of the store is filled with books about baseball, an abiding passion of the Carlson family. On Friday nights the store becomes an informal social club. Not surprisingly, members tend to enjoy conversation about rare books, literature, and baseball.

           Later this month Mr. Carlson will mark another milestone: he will be retiring from his teaching position. His retirement does not mean, however, that The Treasure Box will see extended business hours: it will continue to be open once a week. "I am not retiring from one job just so that I can spend more time on another: Mr. Carlson said. "Rather, the fact that I no longer will have to prepare for classes or grade students' papers

means that I will be able to dedicate more time to my children and grandchildren."

Câu hỏi 163-166 liên quan đến bài báo sau.

Một tình yêu lâu dài dành cho sách

           29 tháng 2 - Cả trong và ngoài Pine Hill, Alfred Carlson, người đã dạy văn học Nga tại Đại học bang Pine Hill trong hai mươi năm, có lẽ được biết đến nhiều nhất là chủ sở hữu của The Treasure Box, hiệu sách lâu đời nhất của thị trấn. Cửa hàng có hai đặc điểm độc đáo: nó chuyên về những cuốn sách hiếm và chỉ mở bán vào thứ Bảy. Rõ ràng, doanh thu bán lẻ chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh thu của ông Carlson; phần lớn doanh thu của cửa hàng này được tạo ra bởi các đơn hàng được đặt qua điện thoại hoặc trực tuyến bởi các trường đại học, viện bảo tàng và nhà sưu tập tư nhân.

           Vào ngày chủ nhật, The Treasure Box sẽ tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ sáu mươi. "Khi mẹ tôi, Willisa, khai trương hiệu sách những năm trước đây trên đường Green Edge, cách đây hai dãy nhà, có lẽ cô ấy không biết nó sẽ phục vụ mọi người sáu thập kỷ sau đó” Ông Carlson

nói. Nội thất ban đầu của cửa hàng được giữ lại nguyên vẹn. Nội thất lưu giữ không khí của phòng khách như nó vẫn luôn như vậy, với bàn và ghế lộn xộn. Một phần của cửa hàng chứa đầy sách về bóng chày, niềm đam mê của gia đình Carlson. Vào tối thứ 6, cửa hàng trở thành một câu lạc bộ xã hội không chính thức. Không mấy ngạc nhiên, các thành viên có xu hướng thích trò chuyện về những cuốn sách hiếm, văn học và bóng chày.

           Cuối tháng này, ông Carlson có một cột mốc quan trọng khác: ông ấy sẽ nghỉ hưu khỏi vị trí giảng dạy của mình. Tuy nhiên, việc nghỉ hưu của ông ấy không có nghĩa là The Treasure Box sẽ có thêm giờ mở cửa: nó sẽ tiếp tục mở mỗi tuần một lần. "Tôi không phải nghỉ hưu một công việc chỉ để tôi có thể dành nhiều thời gian cho một công việc khác: Ông Carlson nói." Thay vào đó, thực tế là tôi không còn phải chuẩn bị cho các lớp học hoặc điểm số của học sinh, nghĩa là tôi sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho con cháu của tôi. "

 

163. Why most likely was the article written?

A. To attract members to a new book club

B. To highlight the benefits of selling items that are unique

C. To celebrate the achievements of a local business personality

D. To announce the relocation of an established business

 

164. What is NOT suggested about Mr. Carlson?

A. He will soon be ending his career as an instructor.

B. He studies works written by Russian authors.

C. He has lived in Pine Hill for almost ten years.

D. He enjoys talking about baseball with others.

165. The word "retains" in paragraph 2. line 9. is closest in meaning to

A. contributes to

B. agrees with

C. remembers

D. keeps

166. What is stated about The Treasure Box?

A. It will be adding a section devoted to children's books.

B. It will maintain its current hours of operation.

C. Its sales are expected to increase this year.

D. Its sign will be replaced later in the month

 

163. Lý do bài báo được viết?

A. Để thu hút thành viên cho câu lạc bộ sách mới.

B. Để làm nổi bật lợi ích của việc bán đồ hiếm

C. Để ăn mừng thành tích một doanh nhân địa phương

D. Để thông báo đổi địa điểm của một doanh nghiệp

 

164. Điều gì KHÔNG được nói về ông Carlson?

A. Anh ấy sẽ sớm kết thúc sự nghiệp của mình với tư cách là người hướng dẫn.

B. Ông nghiên cứu tác phẩm được viết bởi tác giả Nga.

C. Ông đã sống ở Pine Hill gần mười năm.

D. Anh thích nói về bóng chày với những người khác.

165. Từ "giữ lại" đoạn 2, dòng 9, gần với nghĩa nào nhất?

A. góp phần vào

B. đồng ý với

C. nhớ

D. giữ

166. Điều gì được nói về The Treasure Box?

A. Nó sẽ thêm một phần dành cho sách thiếu nhi.

B. Nó sẽ duy trì giờ hoạt động hiện tại của nó.

C. Doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.

D. Bảng hiệu của nó sẽ được thay thế vào cuối tháng

 

Questions 167-168 refer to the following text-message chain

Losif Volkov                      [11:04 A.m.]:

Ms. Medrano, I e-mailed you the revised contract. Have you received it?

Lucia Medrano                [11:06 A.m.]:

Yes, it just came in now. Thanks for making those changes.

Losif Volkov                      [11:07 A.m.]:

Of course. Thanks for bringing them to my attention. The contract now states that you will be paid 175E per accepted article rather than 125E

Lucia Medrano                [11:08 A.m.]:

Perfect. I'll look it over now, sign it, and send it back to you.

Losif Volkov                      [11:10 A.m.]:

Great. We are always looking for good material for our magazine. I look forward to receiving your submissions.

Câu hỏi 167-168 đề cập đến chuỗi tin nhắn văn bản sau

Losif Volkov                      [11:04 SA]:

Cô Medrano, tôi đã gửi cho bạn bản hợp đồng đã sửa đổi. Bạn đã nhận được nó chưa?

Lucia Medrano                [11:06 SA]:

Có, nó chỉ vừa đến thôi. Cảm ơn bạn đã thực hiện những thay đổi đó.

Losif Volkov                     [11:07 A.m.]:

Tất nhiên. Cảm ơn bạn vì đã nhắc tôi để ý. Hợp đồng bây giờ nói rằng bạn sẽ được trả 175E cho mỗi bài viết được chấp nhận thay vì 125$

Lucia Medrano                [11:08 SA]:

Tuyệt. Tôi sẽ xem nó, ký tên và gửi lại cho bạn ngay đây.

Losif Volkov                      [11:10 A.m.]:

Tuyệt quá. Chúng tôi luôn tìm kiếm tài liệu tốt cho tạp chí của mình. Tôi mong nhận được hợp đồng từ bạn.

167. At 11:07 A.m., what does Mr. Volkov mean when he writes.

"Of course"?

A. He already knew that an e-mail had been received.

B. He has received a signed contract

C. He thinks the solution to a problem is obvious.

D. He was happy to fulfill a request

 

168. Who most likely is Ms. Medrano?

A. A writer

B. A lawyer

C. A financial adviser

D. A human resources manager

167. Vào lúc 11:07 sáng, ông Volkov có ý gì khi ông viết. "Tất nhiên"?

A. Anh ấy đã biết rằng một email đã được nhận.

B. Ông đã nhận được hợp đồng đã ký

C. Ông nghĩ rằng giải pháp cho vấn đề là hiển nhiên.

D. Ông rất vui khi thực hiện một yêu cầu.

 

168. Cô Medrano có khả năng cao là ai?

A. Một nhà văn

B. Một luật sư

C. Cố vấn tài chính

D. Quản lý nhân sự

 

Questions 169-171 refer to the following e-mail

To: Mercedes Salinas <msalinasktfithealthplanning.bm>

From: Leonard Cowden <lcowdentesrhealthcenter.bm>

Subject: Bermuda Healthy Living Conference

Date: 16 April

Dear Ms. Salinas,

           I'm excited that you have agreed to be one of the speakers at our second annual Bermuda Healthy Living Conference on 12 May. I realize the invitation was last minute and I truly appreciate your willingness to step in for Can Branston. [I] Your expertise as a dietitian will be greatly valued by our participants. The strong attendance at Ms. Branston's session last year on vegetarian meal preparation reflected that. [2] . This year there is sure to be great interest in your unique approach to healthy eating.

           If you would like to sell copies of your book, please ship them in advance to allow time for us to set up a display. [3]. Also, be sure to let me know if you'll need access to a projector with a remote for your presentation. [4]. Lastly. could you send me a short biographical profile as soon as possible for inclusion in our conference program? Thanks again.

Regards,

Leonard Cowden

Câu hỏi 169-171 liên quan đến e-mail sau

Đến: Mercedes Salinas <msalinasktfithealthplanning.bm>

Từ: Leonard Cowden <lcowdentesrhealthcenter.bm>

Chủ đề: Hội nghị sống lành mạnh ở Bermuda

Ngày: 16 tháng 4

Thưa bà Salinas,

           Tôi vui mừng vì bạn đã đồng ý trở thành một trong những diễn giả tại Hội nghị Sống khỏe mạnh lần thứ hai của Bermuda vào ngày 12 tháng Năm. Tôi nhận ra lời mời là vào phút chót và tôi thực sự đánh giá cao sự sẵn sàng tham gia với Can Branston. - [I] Với sự am hiểu về dinh dưỡng của bạn sẽ được các đại biểu của chúng tôi đánh giá rất cao. Sự tham gia quý báu của bà Branston vào năm ngoái về việc chuẩn bị bữa ăn chay đã phản ánh điều đó. - [2] -. Năm nay chắc chắn sẽ có sự quan tâm lớn về cách tiếp cận độc đáo của bà về vấn đề ăn uống lành mạnh.

           Nếu bà muốn bán bản sao sách của mình, vui lòng gửi trước để chúng tôi thiết lập hiển thị. - [3] -. Ngoài ra, hãy cho tôi biết nếu bạn cần truy cập máy chiếu với điều khiển từ xa để thuyết trình. -[4]-. Cuối cùng. bà có thể gửi cho tôi một hồ sơ tiểu sử ngắn càng sớm càng tốt để đưa vào chương trình hội nghị của chúng tôi không? Cảm ơn một lần nữa.

Trân trọng,

Leonard Cowden

 

169. Why did Mr. Cowden most likely send the e-mail?

A. To invite Ms. Salinas to an event

B. To acknowledge Ms. Salinas' acceptance of an offer

C. To ask Ms. Salinas for a recommendation

D. To propose that a session be rescheduled

169. Tại sao ông Cowden lại gửi e-mail?

A. Để mời bà Salinas đến một sự kiện

B. Để công nhận việc Salinas chấp nhận đề nghị

C. Để đưa ra một đề nghị với bà Salinas

D. Để đề xuất rằng một buổi họp đã được lên lịch lại

170. What is suggested about Ms. Branston?

A. She spoke at the conference last year.

B. She wrote a popular book about nutrition.

C. She is a colleague of Ms. Salinas.

D. She is studying to be a dietitian

170. Những gì được gợi ý về bà Branston?

A. Bà ấy đã nói chuyện tại hội nghị năm ngoái.

B. Bà ấy đã viết một cuốn sách nổi tiếng về dinh dưỡng.

C. Bà ấy là đồng nghiệp của bà Salinas.

D. Bà ấy đang học để trở thành một chuyên viên dinh dưỡng

171. In which of the positions marked [1]. [2]. [3], and [4] does the following sentence best belong?

"It is no trouble at all to have visual equipment available."

A. [1]

B. [2]

C. [3]

D. [4]

171. Trong các vị trí được đánh dấu [1]. [2]. [3], và [4]; câu sau đây sẽ thuộc chỗ nào?

"Các thiết bị nghe nhìn thì luôn sẵn sàng."

A. [1]

B. [2]

C. [3]

D. [4]

 

Questions 172-175 refer to the following text-message chain

 

Daine Ulrich I 11 July 10:25

Jake, has order #9829-2 been sent out yet?

If not, the customer has asked us to add item #645A

Jake Hollis I 11 July 10:28

That’s a customized silver ring, right? The engravers usually require a minimum of 3 days to add the customer’s personalized message.

Diane Ulrich I 11 July 10:29

Can you get it any sooner? The customer needs it as soon as possible

Jake Hollis I 11 July 10:31

Let me check with someone from the engraving department.

Jake Hollis I 11 July 10:33

Kim, can you do a rush job on a ring? It’s item #645A, for order

#9829-2

Kim O’Dell I 11 July 10:34

How soon do you need it? Is tomorrow OK?

Diane Ultich I 11 July 10:35

Yes, that works. Thank you both for your help!

Câu hỏi 172-175 liên quan đến chuỗi tin nhắn văn bản

 

Daine Ulrich I 11 July 10:25

Jake, đơn đặt hàng # 9829-2 đã được gửi chưa?

Nếu chưa, khách hàng đã yêu cầu chúng ta thêm vào sản phẩm mã #645A

Jake Hollis I 11 July 10:28

Đó là một chiếc nhẫn bạc khắc theo yêu cầu, đúng không? Các thợ khắc thường yêu cầu tối thiểu 3 ngày để thêm thông điệp cá nhân của khách hàng.

Diane Ulrich I 11 July 10:29

Bạn có thể lấy nó sớm hơn không? Khách hàng cần nó càng sớm càng tốt

Jake Hollis I 11 July 10:31

Thế để tôi hỏi ai đó từ bộ phận khắc xem sao.

Jake Hollis I 11 July 10:33

Kim, bạn có thể làm nhanh một chiếc nhẫn được không? Đó là mục # 645A, cho đơn đặt hàng # 9829-2

Kim O’Dell I 11 July 10:34

Bạn cần nó sớm cỡ nào? Ngày mai có được không?

Diane Ultich I 11 July 10:35

Vâng, tốt đó. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!

 

172. What type of products does the store sell?

A. B o oks

B. Jewelry

C. Flowers

D. Appliances

172. Cửa hàng bán loại sản phẩm nào?

A. Sách

B. Đồ trang sức

C. Hoa

D. Thiết bị gia dụng

173. What does the customer want to do?

A. Change an order

B. Update a delivery address

C. Receive a refund

D. Choose a different shipping method

173. Khách hàng muốn làm gì?

A. Thay đổi đơn đặt hàng

B. Cập nhật địa chỉ giao hàng

C. Nhận tiền hoàn lại

D. Chọn phương thức giao hàng khác

174. Why does Mr. Hollis contact Ms. O'Dell?

A. To ask if some work can be completed faster than usual

B. To find out when an order will be shipped

C. To find out when a meeting will be held

D. To alert her to an error in a previous message

174. Tại sao ông Hollis liên lạc với bà O'Dell?

A. Để hỏi xem một số công việc có thể hoàn thành nhanh hơn bình thường không

B. để tìm hiểu khi nào đơn đặt hàng sẽ được chuyển đi

C. Để tìm hiểu khi nào một cuộc họp sẽ được tổ chức

D. Để cảnh báo cô ấy về lỗi trong tin nhắn trước

175. At 10:35, what does Ms. Ulrich most likely mean when she

writes, "that works”?

A. She plans to interview someone for a job.

B. She is pleased that the equipment is functioning properly.

C. The customer will be satisfied if the item is engraved tomorrow.

D. Some new items will be chosen for a catalog by the end of the day

175. Vào lúc 10:35, bà Ulrich có ý gì khi bà viết, "điều đó có tác dụng-?

A. Cô có kế hoạch phỏng vấn một người nào đó cho một công việc.

B. Cô ấy vui mừng rằng thiết bị đang hoạt động đúng.

C. Khách hàng sẽ hài lòng nếu mặt hàng đó được khắc xong vào ngày mai.

D. Một số mặt hàng mới sẽ được chọn cho một danh mục vào cuối ngày

 

Questimes 176- 180 refer to the following emails

To: j.wickler

From: Bartosz

Date

September 22

Subject: Asher’s Farming Digest

Dear Mr. Wickler,

For a limited time, Asher's Farming Digest is offering discounted pricing on advertisements to companies that have not yet advertised in our magazine. When you advertise with Asher's Farming Digest. you can reach a targeted audience of over 30.000 agriculture professionals in pnnt and online. Take advantage of this unique opportunity to help expand your customer base!

Our current offers for first-time advertisers, valid until October 15, are outlined below. To reserve any of these full-color advertisements, have one of our designers create a custom advertisement for you, or request more information, please reply to this e-mail or call me at 603-555-0103. ext. 27. Specifications for advertisements are available at www.ashersfarmingdigest.conVads.

Package

Format

Price

( per month)

1

One full-page print ad plus 6’’x1’’ web site ad

$675

2

One half-page print ad plus 4’’x5’’ web site ad

$525

3

One half-page print ad plus 3’’x3’’ web site ad

$475

4

One quarter-page print ad plus 3’’x3’’ web site ad

$400

Sincerely.

Gosia Bartosz

Marketing Coordinator

Asher's Farming Digest

Questimes 176- 180 liên quan đến các email sau

Tới: j.wickler

Từ: bartosz

Ngày

22 tháng 9

Chủ đề: Asher’s Farming Digest

Thưa ông Wickler,

Trong 1 khoảng thời gian có hạn, Asher's Farming Digest cung cấp giá chiết khấu cho quảng cáo của các công ty chưa được quảng cáo trên tạp chí của chúng tôi. Khi bạn quảng cáo với Asher’s Farming Digest bạn có thể tiếp cận đối tượng được hơn 30.000 chuyên gia nông nghiệp mục tiêu trên báo và trực tuyến. Tận dụng cơ hội duy nhất này để giúp mở rộng tập khách hàng của bạn!

Đề xuất hiện tại dành cho các quảng cáo lần đầu, có giá trị đến ngày 15 tháng 10, được nêu dưới đây. Để sở bất kỳ quảng cáo có đầy đủ màu nào, hãy yêu cầu một trong những nhà thiết kế của chúng tôi tạo quảng cáo tùy chỉnh cho bạn hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng trả lời e-mail này hoặc gọi cho tôi theo số 603-555-0103. ext. 27. Thông số kỹ thuật cho quảng cáo có sẵn tại www.ashersfarmingdigest.conVads.

Package

Format

Price

( per month)

1

Full trang 6*1 web

$675

2

Nữa trang 4*5 web

$525

3

Nửa trang 3*3 web

$475

4

¼ trang 3*3 web

$400

Trân trọng.

Gosia Bartosz

Điều phối viên tiếp thị 

Asher's Farming Digest

 

To: bartosz

From j.wickler

Date: September 29

Subject:Re:Asher’sFarmingDigest

Hello Ms. Bartosz,

          I received your e-mail and am interested  in placing an advertisement in Asher's Farming Digest. First, though, I would like some clarification about the online advertisement. I reviewed the specifications on your Web site but am still uncertain about the location of the advertisement. Where exactly would the 4" x 5" advertisement appear on your Web site?

           As soon as I hear from you, I can provide an electronic file of the advertisement together with payment details.

Thanks.

James Wickler

Owner, Seed Delight Company

Tới: bartosz

Từ j.wickler

Ngày: 29 tháng 9

Tiêu đề: Re: Asher’sFarmingDigest

Xin chào bà Bartosz,

Tôi đã nhận được e-mail của bà và quan tâm đến việc đặt một quảng cáo trong Asher’sFarmingDigest. Đầu tiên, mặc dù tôi muốn một số sự làm rõ về quảng cáo trực tuyến. Tôi đã xem xét các thông số kỹ thuật trên trang web của bạn nhưng vẫn không chắc chắn về vị trí của quảng cáo. Quảng cáo 4 "x 5" xuất hiện chính xác trên trang web của bạn ở đâu?

           Ngay khi tôi nhận được phản hồi từ bạn, tôi có thể cung cấp một tệp điện tử của quảng cáo cùng với chi tiết thanh toán.

Cảm ơn.

James Wickler

Chủ sở hữu, Công ty Seed Delight

 

176. Why did Ms. Bartosz e-mail Mr. Wickler?

A. To announce the launch of a publication

B. To advertise a new agricultural product

C. To inform him of a special promotion

D. To offer him a discount on a subscription

176. Tại sao bà Bartosz e-mail cho ông Wickler?

A. Để công bố phát hành ấn phẩm

B. Để quảng cáo sản phẩm nông nghiệp mới

C. Để thông báo cho anh ta về một chương trình khuyến mãi đặc biệt

D. Để đề nghị giảm giá cho người đăng ký

177. What is suggested about Asher's Farming Digest?

A. It recently expanded its readership.

B. It will be releasing a special issue.

C. It has increased its advertising rates.

D. It publishes a full-color magazine

177. cái gì được gợi ý về Asher's Farming Digest?

A. Gần đây nó đã mở rộng tập độc giả của mình.

B. Nó sẽ phát hành một ấn phẩm đặc biệt.

C. Nó đã tăng tỷ lệ quảng cáo của nó.

D. Nó phát hành một tạp chí đầy đủ màu sắc.

178. What is mentioned about Ms. Bartosz?

A. She is a graphic designer.

B. She has worked with Mr. Wickler before.

C. She can provide additional assistance.

D. She will be out of the office in October

178. Những gì được đề cập về bà Bartosz?

A. Bà ấy là một nhà thiết kế đồ họa.

B. Bà đã làm việc với ông Wickler trước đây.

C. Bà ấy có thể hỗ trợ thêm.

D. Bà ấy sẽ nghỉ việc vào tháng Mười

179. In the second e-mail, the word "placing" in paragraph 1, line 1. is closest in meaning to

A. hiring

B. putting

C. assigning

D. calculating

179. Trong e-mail thứ hai, từ "đặt" trong đoạn 1, dòng 1. có ý nghĩa gần nhất với

A. thuê

B. đặt

C. chỉ định

D. tính toán

180. What package does Mr. Wickler most likely want?

A. Package 1

B. Package 2

C. Package 3

D. Package 4

180. Ông Wickler có thể muốn gói phần mềm nào nhất?

A. Gói 1

B. Gói 2

C. Gói 3

D. Gói 4

 

Questions 181 185 refer to the following e-mails

To: j.bonsky

From u.akpan

Date: Wednesday, July 9

Subject: Frasker Digital Marketing technical writing

Dear Ms. Bonsky.

          Thank you again for applying to Frasker Digital Marketing. We enjoyed speaking with you on Monday and are thrilled to invite you to join our technical writing team. As you know, your work will entail writing user guides, installation manuals, newsletters, and other documents for our technology clients. Your strong background in information technology will be a big asset, as it is crucial that you understand the technical details of our clients' products and can articulate this information clearly and succinctly

           Your work will begin in August with an in-person training session at our headquarters in Albany, New York. We'd like to find a time that works for as many people on the new team as possible. especially those like you who do not live in New York. Please respond to this e-mail as soon as possible and let me know which weekend in August you prefer.

           This is a contract position, and aside from the initial training session, work will be done remotely during whichever hours you choose. As discussed, you will receive a page rate that depends on the complexity of each assignment you choose to accept. Al Chalmers, our head of human resources, will be in touch soon with all the necessary documents you will need to fill out.

We look forward to working with you!

Uwana Akpan

Frasker Digital Marketing

Câu hỏi 181 - 185 liên quan đến các e-mail sau

Tới: j.bonsky

Từ u.akpan

Ngày: Thứ Tư, ngày 9 tháng 7

Subject: Viết kỹ thuật số của Frasker Digital Marketing

Thưa cô Bonsky.

           Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã đăng ký vào Frasker Digital Marketing. Chúng tôi rất thích nói chuyện với bạn vào thứ hai và rất vui mừng mời bạn tham gia nhóm viết kỹ thuật của chúng tôi. Như bạn đã biết, công việc của bạn sẽ đòi hỏi phải viết hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt, bản tin và các tài liệu khác cho các khách hàng công nghệ của chúng tôi. Nền tảng vững chắc của bạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ là một tài sản lớn, vì điều quan trọng là bạn hiểu các chi tiết kỹ thuật về sản phẩm của khách hàng và có thể nêu rõ thông tin này một cách rõ ràng và ngắn gọn

           Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào tháng Tám với một buổi huấn luyện trực tiếp tại trụ sở chính của chúng tôi ở Albany, Newyork. Chúng tôi muốn tìm thời gian phù hợp với nhiều người trong nhóm mới nhất có thể, đặc biệt là những người như bạn không sống ở New York. Vui lòng trả lời e-mail này càng sớm càng tốt và cho tôi biết thời gian cuối tuần nào của tháng 8 thì phù hợp với bạn..

           Đây là một vị trí hợp đồng, và ngoài buổi đào tạo ban đầu, công việc sẽ được thực hiện từ xa trong bất kỳ giờ nào bạn chọn. Như đã thảo luận, bạn sẽ nhận được giá mỗi trang phụ thuộc vào độ phức tạp của mỗi việc bạn chọn làm. Al Chalmers, người đứng đầu của chúng tôi về nguồn nhân lực, sẽ sớm liên lạc với tất cả các tài liệu cần thiết mà bạn cần phải điền vào.

Chúng tôi mong được làm việc với bạn!

Uwana Akpan

Frasker Digital Marketing

To: undiclosed recipients

From: u.akpan

Date Thurday, July 10

Subject: FDM training

Dear Technical Writing Team,

           Based on your responses, we have determined that August 16-17 works best for most of you. Please note that training will run from Saturday morning through Sunday afternoon. We expect anyone who lives outside the area to arrive on Friday, when we will arrange for you to have dinner with some of our local writers if you like. All travel expenses will be covered by Frasker Digital Marketing. More details about this will follow, but for now I just want to inform you of the schedule so you can put it on your calendars.

Uwana Akpan

Frasker Digital Marketing

Tới: undiclosed recipients

Từ: u.akpan

Ngày: Thứ Năm, ngày 10 tháng 7

Môn học: Đào tạo FDM

Kính gửi đội ngũ kỹ thuật viết,

           Dựa trên câu trả lời của bạn, chúng tôi đã xác định rằng ngày 16-17 tháng 8 phù hợp nhất cho hầu hết các bạn. Xin lưu ý rằng chương trình đào tạo sẽ diễn ra từ sáng thứ 7 đến chiều Chủ Nhật. Chúng tôi hy vọng bạn nào sống ở xa sẽ đến vào thứ Sáu, khi đó chúng tôi sẽ sắp xếp cho bạn ăn tối với một số nhà văn địa phương của chúng tôi nếu bạn muốn. Tất cả chi phí đi lại sẽ được Frasker Digital Marketing chi trả. Thông tin chi tiết về điều này sẽ có sau, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn thông báo cho bạn biết trước để bạn có thể sắp xếp lịch của mình.

Uwana Akpan

Frasker Digital Marketing

 

 

181. Why did Ms. Akpan write to Ms. Bonsky?

A. To offer her a position

B. To provide technical assistance

C. To promote a writing workshop

D. To negotiate a salary

181. Tại sao cô Akpan lại viết thư cho cô Bonsky?

A. Để đề nghị cô ấy một vị trí làm việc.

B. Để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật

C. Để thúc đẩy một hội thảo bằng văn bản

D. Để thương lượng lương

182. What information is Ms. Bonsky asked to provide?

A. Her educational background

B. Her availability for training

C. A list of her current clients

D. A summary of her work experience

182. Cô Bonsky được yêu cầu cung cấp thông tin gì?

A. Bằng cấp của cô ấy

B. Thời gian rảnh cho buổi đào tạo

C. Danh sách khách hàng hiện tại của cô ấy

D. Tóm tắt kinh nghiệm làm việc của cô

183. What is indicated about the technical writing team members?

A. They are paid at variable rates.

B. They have all worked together before.

C. They work from the same location.

D. They pay their own travel expenses.

183. Điều gì được nói về các thành viên nhóm kỹ thuật viết?

A. Họ được trả theo mức giá thay đổi.

B. Họ đã làm việc với nhau trước đây.

C. Họ làm việc từ cùng một khu vực.

D. Họ trả chi phí đi lại của chính họ

184. Why will Mr. Chalmers contact Ms. Bonsky?

A. To clarify a company policy

B. To make travel arrangements

C. To issue employment paperwork

D. To explain software requirements

184. Tại sao ông Chalmers liên lạc với cô Bonsky?

A. Để làm rõ chính sách của công ty

B. Để sắp xếp việc đi lại

C. Để cấp giấy tờ công việc

D. Để giải thích các yêu cầu phần mềm

185. What will Ms. Bonsky most likely do on August 15 ?

A. Submit a writing assignment

B. Travel to Albany

C. Participate in a training session

D. Meet Mr. Chalmers

185. Bà Bonsky sẽ làm gì vào ngày 15 tháng 8?

A. Gửi bài tập viết

B. Di chuyển đến Albany

C. Tham gia một buổi tập huấn

D. Gặp gỡ ông Chalmers

 

186 - 190

CENTRAL CRAFT OFFICE FURNISHINGS

Welcome to our Web site! Browse our item inventory to imagine workspaces that are stylish and productive. We have been serving the Eastern Cape for over 30 years and you can count on our fine quality furnishings to set your offices apart.

We always offer the following deals:

  • (187)Free shipping and handling for First-time buyers
  • (186.)Discounts to schools and nonprofit organizations (call for information)

186-190

NỘI THẤT VĂN PHÒNG THỦ CÔNG TRUNG TÂM

Chào mừng đén với website của chúng tôi! Xem kho hàng của chúng tôi để tưởng tượng không gian làm việc phong cách và hiệu quả. Chúng tôi đã phục vụ Eastern Cape trong hơn 30 năm và bạn có thể tin tưởng vào đồ nội thất chất lượng cao của chúng tôi để thiết lập văn phòng của bạn.

Chúng tôi luôn cung cấp các ưu đãi sau:

  • (187)Giao hàng và lắp đặt miễn phí cho người mua lần đầu
  • (186)Giảm giá cho các trường học và các tổ chức phi lợi nhuận (gọi để biết thông tin)

From: David Louw

To: Mpho Mashigo

Date: 12 May

Subject: Office furnishing update

Hello, Mpho,

           I've completed some research and would like to suggest that we go with Central Craft Office Furnishings for the desks and other pieces for our office renovation. Though we've never purchased from them before, they provided references that gave growing recommendations.

          I think we should (189) choose a larger desk type for our main work area (twelve desks), with matching filing cabinets and bookshelves. For the support staff and interns who work upstairs. I suggest a simpler desk style.

If you approve these suggestions. I'm hoping (188)to place the order quickly so that the items would be delivered while most of our staff are away at the conference in Bloemfontein. Unfortunately, our work areas will appear quite messy as we clear out the old furniture and await the arrival of the new items.

           Please let me know what you think of the plan I have outlined above.

David

Từ: David Louw

Kính gửi: Mpho Mashigo

Ngày: 12 tháng 5

Chủ đề: Cập nhật nội thất văn phòng

Xin chào, Mpho,

Tôi đã hoàn thành một số nghiên cứu và muốn đề nghị rằng chúng ta chọn Central Craft Office Furnishings để mua bàn làm việc và các thiết bị khác để đổi mới văn phòng. Mặc dù chúng ta chưa bao giờ mua từ họ trước đây, nhưng họ cung cấp các sản phẩm tham khảo đang được ưu chuộng.

Tôi nghĩ chúng ta nên (189)chọn một loại bàn lớn hơn cho khu vực làm việc chính (mười hai bàn), với tủ hồ sơ và giá sách phù hợp. Đối với các nhân viên hỗ trợ và thực tập sinh làm việc ở tầng trên. Tôi đề nghị một kiểu bàn đơn giản hơn. 

Nếu bạn phê duyệt các đề xuất này. Tôi hy vọng (188)sẽ đặt hàng một cách nhanh chóng để các mặt hàng sẽ được giao trong khi hầu hết các nhân viên của chúng ta đang đi tại hội nghị ở Bloemfontein. Thật không may, khu vực làm việc của chúng ta sẽ khá lộn xộn khi chúng ta dọn dẹp đồ nội thất cũ và chờ các đồ dùng mới.

Vui lòng cho tôi biết suy nghĩ của bạn về kế hoạch tôi đã nêu ở trên.

David

Order code: Y6183W

Contact: David Louw

Delivery to: Market Street Legal, 56 Market Street, Uitenhage 6229

Delivery window: 02-04 June, 09:00 18:00

12 ------ HBD 3113------------ Hamilton Business Desk

12 ------- TAF1275 ------------ Tuck Away File Cabinet; matte grey

4 ---------BB2820 -------------- Bookworm Bookshelves; matte grey

6 ---------FD4218 ----------- Flexible Desk(189)

Note: Due to demand, we are out of Product BB2820 at our Port

Elizabeth store. (200) Those items will be delivered to your office directly from our manufacturing site, so they will be shipped into Uitenhage from Cape Town rather than from Port Elizabeth. This may delay the delivery by one or two days. Every effort will be made to have the entire order delivered on the same day.

Mã đặt hàng: Y6183W

Liên hệ: David Louw

Giao hàng đến: Market Street Legal, 56 Market Street, Uitenhage 6229

Thời gian giao hàng: 02-04 tháng 6, 09:00 - 18:00

12 ------ HBD3113 ------------ Hamilton Bàn làm việc

12 ----- TAF1275 ---- Tuck Away Nội các tập tin; màu xám mờ

4 --------- BB2820 -------- Bookwel Bookshelves; màu xám mờ

6 ----------- FD4218 ----------- Bàn linh hoạt(189)

Lưu ý: Do nhu cầu, chúng tôi đã hết sản phẩm BB2820 tại cửa hàng Port Elizabeth của chúng tôi. (200) Những mặt hàng đó sẽ được chuyển đến văn phòng của bạn trực tiếp từ khu vực sản xuất của chúng tôi, do đó chúng sẽ được vận chuyển vào Uitenhage từ Cape Town thay vì từ Cảng Elizabeth. Điều này có thể làm chậm việc phân phối trước một hoặc hai ngày. Chúng tôi sẽ nổ lực để hoàn thành việc vận chuyển toàn bộ đơn đặt hàng trong cùng một ngày.

 

 

186. What is indicated about Central Craft Office Furnishings?

A. It provides complimentary interior design services.

B. It offers special deals to educational institutions.

C. It has recently expanded its product inventory.

D. It has just opened a branch location.

186. cái gì được chỉ ra về trung tâm nội thất văn phòng thủ công?

A. Nó cung cấp dịch vụ thiết kế nội thất miễn phí.

B. Nó cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho các tổ chức giáo dục.

C. Gần đây, nó đã mở rộng tập sản phẩm của mình

D. Nó vừa mở một chi nhánh.

187. What is probably true about Market Street Legal's furniture order?

A. It will be delivered at no charge.

B. It includes an item that has been discontinued.

C. It was placed too late for delivery in June.

D. It includes a style selected by interns

187. Điều gì có thể đúng về đơn đặt hàng của Market Legal’s furniture?

A. Nó sẽ được gửi miễn phí.

B. Nó bao gồm một mục đã bị ngưng.

C. Nó đã được đặt quá muộn để giao vào tháng Sáu.

D. Nó bao gồm một phong cách được chọn bởi thực tập sinh.

188. Why does Mr. Louw probably prefer to schedule a delivery during a particular period of time?

A. He will receive an additional discount.

B. He needs some furnishings for an important meeting.

C. He needs extra time to discard old office furniture.

D. He wants to minimize inconvenience to colleagues

188. Tại sao ông Louw có lẽ muốn lên lịch giao hàng trong một khoảng thời gian nhất định?

A. Anh ta sẽ được giảm giá thêm.

B. Anh ấy cần một số đồ đạc cho cuộc họp quan trọng.

C. Anh cần thêm thời gian để bỏ đồ nội thất văn phòng cũ.

D. Anh ấy muốn giảm thiểu sự bất tiện cho đồng nghiệp

189. What furniture product will most likely be placed upstairs at Market Street Legal?

A. Hamilton Business Desks

B. Tuck Away File Cabinets

C. Bookworm Bookshelves

D. Flexible Desks

189. Sản phẩm đồ nội thất nào sẽ được đặt ở tầng trên tại Market Street Legal?

A. Bàn làm việc Hamilton

B. Tủ đựng giấy tờ Tuck Away

C. Kệ sách Bookworm

D. Bàn linh hoạt

190. According to the form, where is the furniture made?

A. Uitenhage

B. Cape Town

C. Bloemfontein

D. Port Elizabeth

190. Theo mẫu đơn, đồ nội thất được làm ở đâu?

A. Uitenhage

B. Cape Town

C. Bloemfontein

D. Cảng Elizabeth

 

191 195

 

African Council for Industry & Commerce

6th Annual Symposium

Van Ravenswaaij Convention Centre

Cape Town, South Africa

Saturday, 9 August

 

Hội đồng Công nghiệp Châu Phi

Hội nghị chuyên đề thường niên lần thứ 6

Trung tâm hội nghị Van Ravenswaaij

Cape Town, Nam Phi

Thứ bảy ngày 9 tháng 8

Tentative Schedule

Lịch trình thử

Time

9:00-9:30 AM

Location

Thời gian

9:00-9:30 AM

Vị trí

Welcome and Opening Remarks by ACIC President Storey Dambuza

Leadwood Banquet Hall

Phát biểu chào mừng và khai mạc của Chủ tịch ACIC Storey Dambuza

Phòng tiệc LEADWOOD

 

Mangrove Room

Willowmore Room

 

Mangrove Room

Willowmore Room

10h - 11h30

Enhancing Flavor, Texture. And Nutritional Value

Marius Van Rhyn

Creating Standards of Excellence for Safety

and Quality —

Shameen Pillay

10h - 11h30

Tăng cường hương vị , Kết cấu. Và giá trị dinh dưỡng

Marius Van Rhyn

Tạo ra tiêu chuẩn

suất sắc cho sự an toàn và chất lượng —

Shameen Pillay

1h – 2h30

Traditional

Preservation

Techniques Revisited:

Canning and Pickling

— Fezekile Agwu

Purchasing

Automated

Equipment For Your

Production FacilityAvanish Gupta

1h – 2h30

Kĩ thuật bảo tồn truyền thống

Xem xét lại:

Đóng hộp và muối chua

— Fezekile Agwu

Mua thiết bị tự động cho cơ sỡ sản xuất của bạn FacilityAvanish Gupta

3h - 4h30

Innovations in

Refrigeration and

Storage for Perishable

Products Anja
Haasbroek

 

 

Packaging Strategies

for Product Shipping

—Thabo Kekana

3h - 4h30

Đổ mới trong công nghệ giữ lạnh và cất giữ những sản phẩm dễ hỏng Anja

Haasbroek

Kĩ thuật đóng gói và giao hàng sản phẩm

—Thabo Kekana

 

 

 

 

 

Presenters must notify Cedrick Molawa (cmolawa@acic.org.za) of needed changes by 3 July. A final version of the schedule will be posted by 10 July on our Web site, www.acic.org.za/schedule.

Presenters MUST register for the event. Select the -Registration" tab on our Web site and fill out a registration form. Be sure to mark the box labeled, 'Presenter". Additionally, those planning to recruit personnel should complete an Employer Application, available under the site's "Career Center' tab.

The Venn Suites has a limited number of rooms still available at a

discounted rate, so consider booking promptly.

Người trình bày phải thông báo cho Cedrick Molawa

(cmolawa@acic.org.za) về các thay đổi cần thiết trước ngày 3 tháng 7. Kết quả cuối cùng của chương trình sẽ được đăng vào ngày 10 tháng Bảy trên trang mạng của chúng tôi, www.acic.org.za/schedule.

Người trình bày PHẢI đăng ký sự kiện này. Chọn tab "Đăng ký" trên trang web của chúng tôi và điền vào mẫu đăng ký. Hãy chắc chắn đánh dấu vào ô có nhãn là "Người trình bày". Ngoài ra, những người có kế hoạch tuyển dụng nhân viên phải hoàn tất Đơn đăng ký sử dụng lao động, có sẵn trong tab "Trung tâm hướng nghiệp" của trang web

 

From: Anja Haasbroek

To: Cedrick Molawa

Date: Thursday

Subject: Schedule change request

Dear Mr. Molawa:

Due to circumstances beyond his control, my colleague, Thabo Kekana, is unable to give his presentation. I have now been asked to take over from him. Looking at the most recent draft of the conference schedule, however, I noticed that the time slot assigned to Mr. Kekana conflicts with mine. Kindly assist me in resolving this dilemma. Thank you.

Sincerely,

Anja Haasbroek

http://www.acic.org.za

Program

Registration

Sponsorship

Comments

 

At the recent ACIC symposium I gave a presentation on the

intricacies of buying automated machinery. Not only was my lecture well attended, during the subsequent question-and-answer session I was compelled to cover material that I had deliberately omitted from the presentation, fearing it would be too complicated. Clearly the audience was far more competent than I had anticipated. Additionally, in my capacity as a recruiter. I interviewed a dozen candidates for a critical position at my company. This initial experience with the ACIC symposium was utterly gratifying and I'm looking forward to the next edition.

Từ: Anja Haasbroek

Kính gửi: Cedrick Molawa

Ngày: Thứ Năm

Tiêu đề: Yêu cầu thay đổi lịch trình

Kính gửi ông Molawa:

Do tình huống ngoài tầm kiểm soát của mình, đồng nghiệp của tôi,Thabo Kekana, không thể thuyết trình. Bây giờ tôi đã được yêu cầu thay anh ấy. Tuy nhiên, nhìn vào bản nháp mới nhất của lịch hội nghị, tôi nhận thấy rằng khoảng thời gian được dành cho ông Kekana xung đột với tôi. Vui lòng hỗ trợ tôi trong việc giải quyết tình huống khó xử này. Cảm ơn bạn.

Trân trọng,

Anja Haasbroek

 

http://www.acic.org.za

Chương trình

Đăng kí

Tài tr

Comments

 

Tại hội thảo ACIC gần đây, tôi đã trình bày về những phức tạp của việc mua máy móc tự động. Không chỉ là bài giảng của tôi có nhiều người tham gia, trong phiên hỏi và trả lời tiếp theo, tôi đã bị buộc phải sửa tài liệu mà tôi đã cố ý bỏ qua từ bài trình bày, lo sợ nó sẽ quáphức tạp. Rõ ràng khán giả có khả năng hơn rất nhiều so với tôi đã dự đoán. Ngoài ra, với tư cách là một nhà tuyển dụng. Tôi đã phỏng vấn một tá ứng cử viên cho một vị trí quan trọng tại công ty của tôi. Trải nghiệm ban đầu này với hội nghị chuyên đề ACIC đã hoàn toàn hài lòng và tôi mong chờ lần tới.

 

191. What industry is the focus of the conference?

A. Recycling

B . Food

C. Automotive

D. Clothing

191. Ngành nàotrọng tâm của hội nghị?

A. Tái chế

B. Thực phẩm

C. Ôtô

D. Quần áo

192 According to the schedule, what are presenters expected to do?

A. Confirm on their registration that they are presenting

B. Indicate where they would like their materials sent

C. Reserve hotel accommodations by July 10

D. Request a discount code from Vertin Suites

192 Theo lịch trình, người trình bày dự kiến sẽ làm gì?

A. Xác nhận đăng ký của họ rằng họ đang trình bày

B. Cho biết nơi họ muốn gửi tài liệu của họ

C. Đặt phòng khách sạn vào ngày 10 tháng 7

D. Yêu cầu mã giảm giá từ Vertin Suites

193. What has Ms. Haasbroek been asked to do?

A. Arrange a meeting with Mr. Molawa

B. Submit a draft of her presentation

C. Discuss ways of preparing goods for transport

D. Cancel travel arrangements made for Mr. Kekana

193. Cô Haasbroek được yêu cầu làm gì?

A. Sắp xếp một cuộc họp với ông Molawa

B. Gửi dự thảo bản trình bày của cô ấy

C. Thảo luận cách chuẩn bị hàng hóa để vận chuyển

D. Hủy bỏ việc sắp xếp được thực hiện cho ông Kekana

194. In the review, the word "capacity" in paragraph 1, line 5, is closest in meaning to

A. role

B . time

C. ability

D. experience

194. Trong bài đánh giá, từ "tư cách" trong đoạn 1, dòng 5, gần nhất có ý nghĩa

A. Vai trò

B. thời gian

C. khả năng

D. kinh nghiệm

195. What is probably true about Mr. Gupta?

A. He opened a manufacturing plant recently.

B. He filled out an Employer Application when registering.

C. He preferred the recent ACIC conference over previous

ones.

D. He believed his topic would be easy to understand.

195. Điều gì có thể đúng về ông Gupta?

A. Gần đây, ông đã mở một nhà máy sản xuất.

B. Anh ta điền đơn đăng ký tuyển dụng lao động khi đăng ký.

C. Ông thích hội nghị ACIC gần đây hơn hội nghị trước

D. Ông tin rằng chủ đề của ông sẽ dễ hiểu.

196-200 liên quan đến bài báo, biên tập báo, và email

CORDOVA (May 6)Cordova city officials have begun preliminary discussions about what to do with Lowell Street Bridge a historic city landmark that is in dire need of an upgrade. While costly restoration options are being considered, several factors make demolition a more likely outcome.

           “It’s a tough decision and one we don't intend to make hastily:' said city planner Colin Barnwell. "So far, it seems that replacing the bridge makes the most financial sense,"

           Price isn't the only consideration, however. According to structural engineer Steve Pachcnco, traffic flow is another important factor. "Highway 49 will soon be broadened from two lanes to four. Then. Lowell Street Bridge will no longer be able to accommodate the increase in vehicles:' he said. "The way I see it, a wider, more modern bridge is inevitable:'

           For residents who want to share their opinions and Ideas. the city council will be holding a public input session at Heiman Square next Thursday at 11:00 A.M.

CORDOVA (6 tháng 5) - Các quan chức thành phố Cordova đã bắt đầu thảo luận sơ bộ về việc phải làm gì với cầu Lowell Street Bridge một mốc lịch sử của thành phố đang cần nâng cấp. Trong khi các cách phục hồi tốn kém đang được xem xét, một số yếu tố khiến cho việc phá dỡ trở thành một kết quả có khả năng hơn.

           “Đó là một quyết định khó khăn và vì thế chúng tôi không có ý định làm vội vàng: ' nhân viên quy hoạch đô thị Colin Barnwell cho biết.”Cho đến nay, có vẻ như việc thay thế cây cầu mang lại ý nghĩa tài chính nhất,"

          Giá cả không phải là mốt quan tâm duy nhất, tuy nhiên. Theo kỹ sư kết cấu Steve Pachcnco, lưu lượng giao thông là một yếu tố quan trọng khác. "Đường cao tốc 49 sẽ sớm được mở rộng từ hai làn đường lên bốn. Sau đó, cầu Lowell Street sẽ không còn có thể thích ứng với sự gia tăng trong xe:" ông nói. "Cách tôi nhìn thấy nó, một cây cầu rộng hơn, hiện đại hơn là không thể tránh khỏi: '

           Đối với những cư dân muốn chia sẻ ý kiến và ý tưởng của họ. Hội đồng thành phố sẽ tổ chức một phiên họp đầu vào công cộng tại Quảng trường Heiman vào thứ Năm tới lúc 11:00 sáng.

Letters to the Editor

May 7I'm writing in response to yesterday's article about Lowell Street Bridge. This bridge is an invaluable part of Cordova's cultural identity and it is in the city's best interest to keep it intact. Considering the tremendous amount of income the cultural-heritage-tourism industry brings to the city annually, I would argue that the short-term costs of restoring this historic landmark would be economically worthwhile.

Maria Cantu, member of the Cordova Preservation Society (CPS)

Thư cho biên tập viên

Ngày 7 tháng 5 — Tôi viết để trả lời bài viết hôm qua về Lowell Street Bridge. Cây cầu này là một phần vô giá trong bản sắc văn hóa của Cordova và lợi ích tốt nhất cho thành phố là giữ cho nó nguyên vẹn. Xem xét số tiền thu nhập khổng lồ mà ngành công nghiệp văn hóa - di sản - du lịch mang lại cho thành phố hàng năm, tôi cho rằng chi phí ngắn hạn để khôi phục mốc lịch sử này sẽ có giá trị kinh tế.

—Maria Cantu, thành viên của Hội Bảo tồn Cordova (CPS)

 

To : members@cordovaps.org

From: leo_conreras@cordovaps.org

Date May 19

Subject Lowell Street Bridge Update

Dear CPS Members,

           Congratulations! Thanks to our strong community presence at the city council event, and after countless phone calls to city council members, it looks like Lowell Street Bridge will not be demolished after all! The Cordova Times published an article today stating that the city is now planning to relocate the bridge to the Eastside cultural district, where it will be used for foot traffic rather than motor vehicles.

          This decision is surely due in part to the fact that each of you voiced your opinions last Thursday.

Thanks again.

Leo Contreras.

Cordova Preservation Society Community Organizer

Dành cho: thành viên@cordovaps.org

Từ: leo_contreras@cordovaps.org

Ngày 19 tháng 5

Chủ đề: Cập nhật tình hình cầu Lowell Street Bridge

Kính gửi các Thành viên CPS,

           Xin chúc mừng! Nhờ sự hiện diện mạnh mẽ của cộng đồng tại sự kiện hội đồng thành phố, và sau vô số cuộc gọi điện thoại đến các thành viên hội đồng thành phố, có vẻ như Lowell Street Bridge sẽ không bị phá hủy sau tất cả! Thời báo Cordova đã công bố một bài báo ngày hôm nay nói rằng thành phố hiện đang có kế hoạch di dời cây cầu đến khu văn hóa Eastside, nơi nó sẽ được sử dụng để đi bộ chứ không phải là cho phương tiện giao thông.

          Quyết định này chắc chắn là một phần nhờ vào nỗ lực lên tiếng của mỗi người các bạn vào Thứ Năm tuần trước.

Cảm ơn một lần nữa.

Leo Contreras.

Tổ chức cộng đồng bảo tồn Cordova

 

196. In the article, what is indicated about the city of Cordova?

A. It plans to start offering tours.

B. It is going to increase its budget.

C. It will soon start a road expansion project.

D. It is enforcing new traffic regulations.

196. Trong bài viết, những gì được nói về thành phố Cordova?

A. Nó có kế hoạch bắt đầu cung cấp các tour du lịch.

B. Nó sẽ tăng ngân sách của nó.

C. Nó sẽ sớm bắt đầu một dự án mở rộng đường.

D. Nó đang thực thi các quy định giao thông mới

197. What is NOT implied about Ms. Cantu?

A. She values a city landmark.

B. She worked with Mr. Pachenco.

C. She disagrees with Mr. Barnwell.

D. She read the May 6 newspaper article.

197. Điều gì KHÔNG được nhắc đến về bà Cantu?

A. Cô đánh giá một mốc thành phố.

B. Cô đã làm việc với ông Pachenco.

C. Cô không đồng ý với ông Barnwell.

D. Cô đọc bài báo ngày 6 tháng Năm

198. In the e-mail, the word 'countless" in paragraph 1, line 2, is

closest in meaning to

A. numerous

B. unrecorded

C. insignificant

D. registered

198. Trong e-mail, từ 'vô số' trong đoạn 1, dòng 2, gần nhất có nghĩa là

A. nhiều

B. không được ghi nhận

C. không đáng kể

D. đã đăng ký

199. Why does Mr. Contreras congratulate CPS members?

A. They have elected new leadership.

B. They have been featured in a newspaper article.

C. They have helped influence a city decision.

D. They have secured additional funding from the city

199. Tại sao ông Contreras chúc mừng các thành viên CPS?

A. Họ đã bầu lãnh đạo mới.

B. Họ đã được đặc trưng trong một bài báo.

C. Họ giúp ảnh hưởng đến quyết định của thành phố.

D. Họ đã bảo đảm thêm nguồn tài trợ từ thành phố.

200. What is suggested about CPS members?

A. They helped repair a structure.

B. They meet regularly every Thursday.

C. Some of them spoke at Heiman Square.

D. Some of them live in the Eastside cultural district

200. Những gì được gợi ý về các thành viên CPS?

A. Họ đã giúp sửa chữa một cấu trúc.

B. Họ gặp nhau thường xuyên vào thứ Năm hàng tuần.

C. Một số họ nói chuyện tại Quảng trường Heiman.

D. Một trong số họ sống trong khu văn hóa Eastside

 

ĐÁP ÁN

 

101.B 121.D 141.C 161.D 181.A
102.D 122.D 142.B 162.A 182.B
103.B 123.B 143.B 163.C 183.A
104.B 124.D 144.B 164.C 184.C
105.B 125.A 145.A 165.D 185.B
106.A 126.B 146.C 166.B 186.D
107.B 127.C 147.A 167.D 187.D
108.A 128.D 148.D 168.A 188.B
109.D 129.B 149.B 169.B 189.A
110.C 130.C 150.A 170.A 190.A
111.B 131.A 151.C 171.D 191.B
112.D 132.B 152. A 172.B 192.A
113.B 133.D 153.D 173.A 193.C
114.A 134.C 154.B 174.A 194.A
115.A 135.A 155.C 175.C 195.B
116.C 136.D 156.C 176.C 196.C
117.B 137.B 157.A 177.D 197.B
118.A 138.A 158.D 178.C 198.A
119.C 139.C 159.A 179.B 199.C
120.A 140D 160.B 180. B 200.C
0 Bình luận
(Bạn phải đăng nhập hay đăng ký tài khoản để bình luận ở đây)
0 Bình luận