Bạn sẽ học được gì

chuyên về ngữ pháp

Giới thiệu khóa học

Những điểm ngữ pháp chuyên dành cho giải đề, rất sát đề, có video chi tiết

BÀI 1 HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

BÀI 2: THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN    

BÀI 3: QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 

BÀI 4: QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

BÀI 5:TƯƠNG LAI ĐƠN VÀ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

BÀI 6:TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

BÀI 7:BÀI TỔNG HỢP THÌ

BÀI 8:CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ: TO V, V-ing

BÀI 9:ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU

BÀI 10: DANH TỪ

BÀI 11:MẠO TỪ

BÀI 12:ĐẠI TỪ

BÀI 13:CÁC LOẠI CÂU HỎI

BÀI 14:TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

BÀI 15:SO SÁNH

BÀI 16:GIỚI TỪ

BÀI 17:BỊ ĐỘNG

BÀI 18:HÒA HỢP CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ

BÀI 19:CÂU ĐIỀU KIỆN

BÀI 20:MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

BÀI 21:GIẢN LƯỢC MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

BÀI 22:MỆNH ĐỀ DANH NGỮ

BÀI 23:MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ

BÀI 24: LIÊN TỪ

BÀI 25: QUÁ KHỨ PHÂN TỪ - HIỆN TẠI PHÂN TỪ

BÀI 26: CÂU GIẢ ĐỊNH

Nội dung khóa học